Aktualności

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa 2018 ogłoszenie o konkursie


The American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zbierają nominacje do trzeciego konkursu o PolskoAmerykańską Nagrodę Naukową (PLUS).

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm naukowcom za wybitne osiągnięcie badawcze z dowolnej dziedziny nauki, wyłączając sztuki piękne, które zostało uzyskane w ramach współpracy polsko‐amerykańskiej. Wysokość Nagrody wynosi 5000 USD dla każdego z laureatów.

Zapraszamy do zgłaszania nominacji wszystkich aktywnych członków polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego oraz osoby administrujące badaniami naukowymi w instytucjach, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe, włączając przedsiębiorstwa. Do konkursu będą przyjmowane również autonominacje.

Nominacje powinny wskazywać dwóch współpracujących ze sobą naukowców: jednego pracującego na terenie Polski i drugiego pracującego na terenie Stanów Zjednoczonych, niezależnie od ich narodowości.

Nominacje powinny składać się z następujących dokumentów:

  • opis osiągnięcia uzyskanego przez nominowanych naukowców, które jest podstawą nominacji, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie. Opis przygotowuje nominujący i powinna to być krótka informacja o osiągnięciu naukowym oraz o jego wpływie na rozwiązanie konkretnego problemu naukowego
  • curricula vitae obu nominowanych naukowców wraz z listą publikacji odnoszących się do zgłaszanego osiągnięcia
  • jeden list poparcia dla kandydatów (w przypadku autonominacji dwa listy poparcia). List poparcia powinien być wystawiony przez niezależnego naukowca – nie może to być sam nominujący ani żaden z nominowanych.

Nominacje zgłoszone do poprzednich edycji Nagrody mogą być rozpatrywane również w tegorocznej edycji. Osoby nominujące prosimy o powiadomienie o tym fakcie organizatorów. Powtórzona nominacja może zostać uzupełniona dodatkowymi dokumentami.

Nominacje należy przesyłać w formie elektronicznej w terminie do dnia 31 grudnia 2017r. na jeden z podanych niżej adresów:

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: plusaward@fnp.org.pl

American Association for the Advancement of Science: diplomacy@aaas.org

Procedura konkursowa jest przeprowadzana przez jury ustanowione wspólnie przez AAAS i FNP z udziałem ekspertów zewnętrznych. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w 2018 r. Uroczystość wręczenia Nagrody, ze względu na jej rotacyjny charakter, odbędzie się w Waszyngtonie jesienią 2018 r.

Laureatami pierwszego konkursu zostali prof. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Alexander Wlodawer z Narodowego Instytutu Raka w USA. Światowej sławy badacze, współpracujący ze sobą od prawie 30 lat, otrzymali Nagrodę za badania strukturalne białek o znaczeniu medycznym, które przyczyniły się do opracowania nowych terapii leczenia chorób, takich jak AIDS czy białaczka u dzieci.

W 2016 roku laureatami Nagrody zostali prof. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu oraz prof. Douglas H. Turner z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Rochester. Zostali wyróżnieni za badania właściwości termodynamicznych, biologicznych i strukturalnych kwasu rybonukleinowego (RNA) oraz syntezy chemicznej RNA. Dzięki wynikom ich badań możliwe stało się przewidywanie struktury dowolnego RNA na podstawie jego sekwencji oraz określenie termodynamicznych reguł fałdowania RNA.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z następującymi osobami:

Grażyna Żebrowska zebrowska@fnp.org.pl lub Katarzyna Pronobis w FNP: +48 22 845 95 09, pronobis@fnp.org.pl

Hend Ghobrial w AAAS: +1 202 326 6655

  • Opublikowano: 15 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP