Aktualności

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa — ostatni miesiąc nadsyłania zgłoszeń


banner_nagroda

Tylko do koń­ca grud­nia br. moż­na zgłaszać kandy­datów do nagrody FNP i AAAS przyz­nawanej pol­sko-amerykańskim tande­mom naukowym w uzna­niu za wybitne osiąg­nię­cia. Każdy z lau­re­atów nagrody otrzy­ma 5000 USD.

Kandy­datów mogą zgłaszać wszyscy akty­wni członkowie pol­skiego i amerykańskiego środowiska naukowego posi­ada­ją­cy

co najm­niej stopień naukowy dok­to­ra oraz oso­by admin­istru­jące bada­ni­a­mi naukowy­mi w insty­tuc­jach, które prowadzą w sposób ciągły bada­nia naukowe, włącza­jąc przed­siębiorstwa. Do konkur­su są przyj­mowane również autonom­i­nac­je. Nom­i­nac­je powin­ny doty­czyć dwóch współpracu­ją­cych ze sobą naukow­ców: jed­nego pracu­jącego na tere­nie Pol­s­ki i drugiego pracu­jącego na tere­nie Stanów Zjed­noc­zonych, nieza­leżnie od ich nar­o­dowoś­ci.

Pol­sko-Amerykańs­ka Nagro­da Naukowa jest wspól­nym przed­sięwz­ię­ciem FNP i The Amer­i­can Asso­ci­a­tion for the Advance­ment of Sci­ence (AAAS) — najwięk­szego na świecie sto­warzyszenia naukowego. Intencją obu insty­tucji jest wspar­cie i pro­moc­ja wybit­nych osiąg­nięć badaw­czych będą­cych efek­tem współpra­cy pol­sko-amerykańskiej. Nagro­da została ustanowiona w 2013 roku i jest przyz­nawana co dwa lata.

Do pier­wszego konkur­su złożono aż 55 nom­i­nacji na wysokim poziomie. Lau­re­ata­mi zostali prof. Mar­iusz Jaskól­s­ki z Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu i  dr Alexan­der Wlo­daw­er z Nar­o­dowego Insty­tu­tu Raka w USA. Świa­towej sławy badacze, współpracu­ją­cy ze sobą od praw­ie 30 lat, otrzy­mali Nagrodę za bada­nia struk­tu­ralne białek o znacze­niu medy­cznym, które przy­czyniły się do opra­cow­a­nia nowych ter­apii leczenia chorób, takich jak AIDS czy białacz­ka u dzieci.

Ter­min zgłasza­nia kandy­datów w drugim konkur­sie upły­wa 31 grud­nia 2015 r.

Więcej infor­ma­cji o konkur­sie: link.
www.fnp.org.pl

 

The com­pe­ti­tion for the Pol­ish-Amer­i­can Sci­en­tif­ic Award

Nom­i­na­tions for prizes for dis­tin­guished achieve­ment award­ed joint­ly by the Foun­da­tion for Pol­ish Sci­ence and the Amer­i­can Asso­ci­a­tion for the Advance­ment of Sci­ence (AAAS) to Polish/American research pairs must be sub­mit­ted by the end of Decem­ber. Each of the win­ners will receive an award of $5,000.

We would like to invite mem­bers of the Pol­ish and U.S. sci­en­tif­ic com­mu­ni­ties hold­ing a doc­tor­al degree as well as any­one involved in sci­en­tif­ic research admin­is­tra­tion at orga­ni­za­tions that con­duct research in a con­tin­u­ous man­ner (includ­ing com­pa­nies) to sub­mit nom­i­nees for this award. The award may be grant­ed for remark­able sci­en­tif­ic achieve­ments in any field of research (except the arts). Self-nom­i­na­tions shall be also con­sid­ered.

The first com­pe­ti­tion saw 55 nom­i­na­tions all of which rep­re­sent­ed a very high stan­dard. World-renowned sci­en­tists — Prof. Mar­iusz Jaskól­s­ki of Adam Mick­iewicz Uni­ver­si­ty in Poz­nań, Poland, and Dr. Alexan­der Wlo­daw­er of the Nation­al Can­cer Insti­tute, USA — were the first win­ners of the Poland‑U. S. Sci­ence Award. The Jaskól­s­ki — Wlo­daw­er team received it for struc­tur­al stud­ies on pro­teins of med­ical rel­e­vance, which have con­tributed to the devel­op­ment of new ther­a­pies to cure human dis­eases, such as AIDS or leukemia in chil­dren.

The com­pe­ti­tion will be judged by a jury appoint­ed joint­ly by the FNP and the Amer­i­can Asso­ci­a­tion for the Advance­ment of Sci­ence (AAAS).

The Pol­ish-Amer­i­can Sci­en­tif­ic Award is the joint FNP and AAAS project. It is the inten­tion of both orga­ni­za­tions to sup­port and pro­mote excep­tion­al research achieve­ments result­ing from Pol­ish-Amer­i­can sci­en­tif­ic coop­er­a­tion.

The dead­line for sub­mit­ting nom­i­na­tions in the sec­ond com­pe­ti­tion is 31 Decem­ber 2015.

More infor­ma­tion
www.fnp.org.pl

  • Opublikowano: 8 grudnia 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP