Aktualności

Ponad 32 mln zł z Agencji Badań Medycznych na badania dot. leczenia ostrej białaczki szpikowej


Agencja Badań Medycznych rozstrzygnęła kolejny konkurs na realizację niekomercyjnych badań klinicznych (2022/ABM/01/00021). Wśród pozytywnie ocenionych i skierowanych do finansowania wniosków znalazł się projekt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – MAGIC-AMLMultiarm, Multicenter, RAndomized, Molecularly-GuIded Controlled Trial of Personalized Treatment Strategy – of Acute Myeloid Leukemi.

Projekt, w którym nasza uczelnia pełni role lidera, został przygotowany przez Zespół Kliniki Hematologii prof. Agnieszki Wierzbowskiej przy współpracy uczelnianego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych oraz Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej. Przedsięwzięcie będzie realizowane w konsorcjum z WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi oraz Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), a przyznane na jego realizację środki wynoszą ponad 32 mln zł.

Ostra białaczka szpikowa (AML, acute myeloid leukemia) jest jednym z najbardziej agresywnych nowotworów układu krwiotwórczego, stanowiąc ok. 80% wszystkich ostrych białaczek u dorosłych. Standardowe leczenie AML jest postawione jednak przed ogromnymi ograniczeniami związanym m.in. z brakiem uzyskania remisji u nawet 20-40% pacjentów, a także z dużym ryzykiem nawrotu białaczki. Nadzieją na poprawę leczenia stanowi modyfikacja standardu leczenia indukującego w postaci daunorubicyny z kladrybiną (DAC) w połączeniu z innowacyjnymi terapiami celowanymi – wykorzystującymi genetycznie uwarunkowaną wrażliwość komórek nowotworowych, takimi jak Gemtuzumab Ozogamycyny (GO), Midostauryna (M) oraz Wenetoklaks (Ven).

Celem projektu jest połączenie potencjalnie skuteczniejszego leczenia indukującego DAC z terapiami celowanymi w genetycznie zdefiniowanych podgrupach chorych: z mutacją CBF-AML (DAC+GO), z mutacją FLT3 (DAC+M) oraz w pozostałych mutacjach (DAC+Ven vs Placebo), w celu zwiększenia odsetka remisji po leczeniu indukującym a także zwiększenia całkowitego przeżycia, a także dobór leczenie poremisyjnego w zależności od cech cytogenetyczno-molekularnych choroby oraz MRD (ang.minimal residua disease) z wykorzystaniem Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS, Next Generation Sequencing).

Badanie kliniczne „MAGIC-AML” jest wieloośrodkowym badaniem prowadzonym na teranie 13 województw: łódzkim, śląskim, podkarpackim, małopolskim, pomorskim, dolnośląskim, lubelskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim, gdzie w ramach badania planowane jest zapewnienie opieki około 150-200 pacjentom rocznie, aby w ciągu 42 miesięcy okresu rekrutacji osiągnąć docelową liczbę chorych wynoszącą 520 pacjentów.

Proponowany projekt jest propozycją kompleksowego, nowoczesnego i spersonalizowanego leczenia AML w Polsce. Przeprowadzone badanie i uzyskane wyniki będą podstawą do stworzenia nowoczesnego algorytmu leczenia AML w Polsce i na świecie. Dane uzyskane w wyniku projektu dadzą podstawę naukową do rutynowego stosowania screeningu molekularnego, monitorowania MRD techniką NGS oraz indywidualizacji leczenia poremisyjnego w zależności od kinetyki zmian MRD, co w konsekwencji przyniesie wymierny efekt zdrowotny w populacji chorych na AML. Dostarczą także bezpośrednich danych, na podstawie których możliwa będzie ocena koszto-efektywności i wyboru optymalnej farmakoterapii chorych na AML – podsumowuje prof. Agnieszka Wierzbowska, kierująca projektem.

  • Opublikowano: 26 sierpnia 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP