Aktualności

Posiedzenie Kapituły Konkursu DRZEWO POKOLEŃ


11 lutego odbyło się posiedze­nie Kapituły Konkur­su DRZEWO POKOLEŃ.

Plebis­cyt został zor­ga­ni­zowany w celu wyłonienia i uhonorowa­nia dzi­ałań i inic­jatyw zmierza­ją­cych do poprawy jakoś­ci życia osób starszych.

Plat­for­ma EIT Health Poland — Uni­w­er­sytet Medy­czny oraz Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, dążąc do inte­gracji pro­jek­tów i dzi­ałań poświę­conych zdrowe­mu starze­niu oraz inte­gracji pokole­niowej, pode­j­mowanych zarówno przez insty­tuc­je, orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe, stu­denck­ie oraz przed­staw­icieli biz­ne­su, postanow­iły wyróżnić inic­jaty­wy, których efek­ty mają wymi­ar szczegól­ny.

Kapituła w składzie:

Prze­wod­niczą­ca – prof. Lucy­na Woź­ni­ak, reprezen­tu­ją­ca rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. dr hab. Pawła Górskiego,
Marek Gajew­s­ki, reprezen­tu­ją­cy Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego, Witol­da Stęp­nia,
Krzysztof Piątkows­ki, Wiceprezy­dent Łodzi,
Marek Chałas, reprezen­tu­ją­cy Miejską Radę Seniorów w Łodzi,
Prof. dr hab. inż. Paweł Stru­miłło, reprezen­tu­ją­cy Politech­nikę Łódzką,
Dr hab. Bogusława Urba­ni­ak, reprezen­tu­ją­ca Uni­w­er­sytet Łódz­ki,
Prof. dr hab. Włodzisław Duch, reprezen­tu­ją­cy Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu,
Adam Sar, Dyrek­tor Region­al­ny ING Banku Śląskiego,
Tomasz Sadzyńs­ki, Prezes Łódzkiej Spec­jal­nej Stre­fy Eko­nom­icznej,
Dr hab. Tadeusz Pietrucha, reprezen­tu­ją­cy Nar­o­dową Radę Roz­wo­ju przy Prezy­den­cie RP,
Prof. dr hab. Kon­rad Rydzyńs­ki, Dyrek­tor Insty­tu­tu Medy­cyny Pra­cy im. prof. J. Nofera w Łodzi,
Marcin Ciszews­ki – Prze­wod­niczą­cy Samorzą­du Dok­toran­tów UMED,

dokon­ała oce­ny 26 wniosków, w ramach czterech kat­e­gorii, z których w każdej wyło­niono trzech nomi­nowanych i lau­re­atów Konkur­su.

Uwieńcze­niem Konkur­su będzie uroczys­ta Gala, pod­czas której poz­namy zwycięzców wszys­t­kich kat­e­gorii konkur­sowych.

Już dziś zaprasza­my Państ­wa  3 mar­ca br. o godz. 18 tej  do  Cen­trum Dydak­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi!

 

  • Opublikowano: 12 lutego 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP