Aktualności

Posiedzenie Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych


9 mar­ca, Cen­trum Dydak­ty­czne naszej Uczel­ni, goś­ciło rek­torów łódz­kich uczel­ni pub­licznych, którzy spotkali się na cyk­licznej kon­fer­encji, poświę­conej bieżą­cym prob­le­mom aka­demick­iej Łodzi.

Gospo­darzem spotka­nia był rek­tor, prof. Radzisław Kordek.

Kon­fer­encji prze­wod­niczył prof. Sła­womir Wiak, Rek­tor Politech­ni­ki Łódzkiej i Prze­wod­niczą­cy KRŁUP obec­nej kadencji.

Wśród goś­ci znaleźli się: prof. Jolan­ta Rudz­ka — Habisi­ak, Rek­tor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, prof. Antoni Różal­s­ki, Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, prof. Cezary Sanec­ki, Rek­tor Akademii Muzy­cznej w Łodzi, dr hab. Michał Staszczak, Prorek­tor do spraw naucza­nia i stu­den­tów Łódzkiej Szkoły Fil­mowej oraz prof. Alek­sander Welfe, Prezes Odd­zi­ału PAN w Łodzi.

Dysku­towano m.in. o założe­ni­ach do Ustawy 2.0 o szkol­nictwie wyższym, łódzkiej nagrodzie dzi­en­nikarskiej Hon­or Aca­d­e­mi­cus oraz zbliża­ją­cym się —  Nar­o­dowym Kon­gre­sie Nau­ki.

IMG_1072_1280x960

IMG_1073_1280x960

  • Opublikowano: 13 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP