Aktualności

Posiedzenie naukowe Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego


Szanowni Państ­wo,

W imie­niu Zarzą­du Odd­zi­ału Łódzkiego Pol­skiego Towarzyst­wa Far­mako­log­icznego serdecznie zaprasza­my na posiedze­nie naukowe, które odbędzie się w dniu 21 czer­w­ca 2017 r. o godz. 11:00 w auli nr 4A na Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym. Goś­ciem posiedzenia będzie prof. dr hab. n. med. Jerzy Loba – tem­at wys­tąpi­enia: „Choro­ba Alzheimera a cukrzy­ca”.

Prze­wod­niczą­ca Odd­zi­ału Łódzkiego PTF
dr n. med. Anna Wojtczak

Sekre­tarz Odd­zi­ału Łódzkiego PTF
dr n. farm. Dar­iusz Andrze­jczak

  • Opublikowano: 7 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP