Aktualności

Posiedzenie senatu – 28 czerwca 2018 roku


Pod­czas ostat­niego przed wakac­ja­mi posiedzenia sen­atu zostały wręc­zone grat­u­lac­je dla pra­cown­ików naszej Uczel­ni, którzy w ostat­nim cza­sie ode­brali nom­i­nac­je pro­fe­sorskie:

prof. Doro­ta Piotrows­ka, Kierown­ik Zakładu Chemii Bioor­gan­icznej, prof. Katarzy­na Stars­ka-Kowars­ka z Klini­ki Oto­laryn­gologii i Laryn­gologii Onko­log­icznej, prof. Bea­ta Siko­rs­ka z Zakładu Patologii Moleku­larnej i Neu­ropa­tologii, prof. Jarosław Kalin­ka, Kierown­ik Klini­ki Peri­na­tologii, prof. Edward Kowal­czyk, Kierown­ik Zakładu Far­makologii i Toksykologii, prof. Paweł Szy­mańs­ki, Kierown­ik Pra­cowni Radio­far­ma­cji.

Serdecznie grat­u­lu­je­my.

  • Opublikowano: 28 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP