Aktualności

Powołanie Zespołu ds. kształcenia na Wydziale Wojskowo — Lekarskim


14 październi­ka, w Min­is­terst­wie Obrony Nar­o­dowej odbyło się spotkanie doty­czące przyszłoś­ci ksz­tałce­nia lekarzy na potrze­by Sił Zbro­jnych RP.
W spotka­niu uczest­niczyli:

  • Pod­sekre­tarz Stanu w MON, prof. dr hab. Woj­ciech FAŁKOWSKI,
  • Rek­tor naszej Uczel­ni, prof. Radzisław KORDEK,
  • Dyrek­tor Wojskowego Insty­tu­tu Medy­cznego, gen. dyw. prof. Grze­gorz GIELERAK
  • oraz Prorek­tor ds. Col­legium Medicum Uni­w­er­syte­tu Warmińsko — Mazurskiego w Olsz­tynie, prof. Woj­ciech MAKSYMOWICZ.
W wyniku przeprowad­zonych rozmów powołany został opin­io­daw­c­zo — dorad­czy Zespół ds. ksz­tałce­nia na Wydziale Wojskowo — Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, w składzie:
  • gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grze­gorz GIELERAK,
  • prof. dr hab. n.med. Woj­ciech MAKSYMOWICZ.

  • Opublikowano: 16 listopada 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP