Aktualności

Powołanie Zespołu ds. realizacji drugiego etapu budowy Centrum Kliniczno — Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym


25 sty­cz­nia w auli Zachod­niej CKD, odbyło się spotkanie inau­gu­ru­jące real­iza­cję drugiego eta­pu budowy Cen­trum Klin­iczno — Dydak­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wraz z Aka­demickim Ośrod­kiem Onko­log­icznym.

Pod­czas spotka­nia przy­bliżono główne założe­nia doty­czące inwest­y­cji oraz wręc­zono powoła­nia dla prze­wod­niczą­cych i członków zespołów mery­to­rycznych, odpowiedzial­nych za koor­dy­nację prac związanych z real­iza­cją pro­jek­tu.

Prze­wod­niczą­cym Komite­tu Steru­jącego został prof. Dar­iusz Nowak, a Kierown­ikiem Pro­jek­tu — Kan­clerz, mgr Michał Marek.

Na Członków Komite­tu Steru­jącego powołano: dr Monikę Domarecką, prof. Adama Antcza­ka oraz dra Jac­ka Grabowskiego.

Wszys­tkim Powołanym życzymy owoc­nej pra­cy i powodzenia!

 

  • Opublikowano: 26 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP