Aktualności

Powstało konsorcjum Sieci Identyfikacji Genetycznej Ofiar (SIGO) z udziałem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


W dniu 11 grud­nia 2015 r. w Uni­w­er­syte­tu Medy­cznym w Łodzi odbyło się uroczyste pod­pisanie umowy kon­sor­cjum Sieci Iden­ty­fikacji Gene­ty­cznej Ofi­ar (SIGO). Kon­sor­cjum naukowo-badaw­cze zaw­iąza­ły wiodące lab­o­ra­to­ria wykonu­jące bada­nia iden­ty­fika­cyjne i naukowe. Główne zada­nia kon­sor­cjum doty­czą współpra­cy w ramach iden­ty­fikacją ofi­ar zbrod­ni sys­temów total­i­tarnych, iden­ty­fikacji niezi­den­ty­fikowanych osób oraz ofi­ar zdarzeń masowych.

Syg­natar­iusza­mi porozu­mienia są Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Pomors­ki Uni­w­er­sytet Medy­czny w Szczecinie, Col­legium Medicum im. Lud­wi­ka Rydy­giera w Byd­goszczy Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu, Insty­tut Eksper­tyz Sądowych im. prof. Jana Sehna z Krakowa oraz Pol­skie Towarzyst­wo Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii.

Pod­czas kon­fer­encji pra­sowej zor­ga­ni­zowanej z okazji pod­pisa­nia doku­men­tu Prof. Andrzej Ciechanow­icz, Rek­tor PUM w Szczecinie opowiedzi­ał o doty­chcza­sowej współpra­cy z Insty­tutem Pamię­ci Nar­o­dowej w ramach współt­worzenia Pol­skiej Bazy Gene­ty­cznej Ofi­ar Total­i­taryzmów oraz o planach stworzenia doskonale wyszkolonego i wyposażonego mobil­nego zespołu iden­ty­fikacji ofi­ar zdarzeń masowych. Prof. Paweł Górs­ki, Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi pod­kreślał, jak ważne jest zmody­fikowanie ist­nieją­cych pro­ce­dur i zapewnie­nie zaplecza tech­nicznego w obliczu nieuchron­ność katas­trof i wypad­ków masowych.

W wydarze­niu udzi­ał wzięli:
prof. Andrzej Ciechanow­icz — Rek­tor Pomorskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Szczecinie
prof. Paweł Górs­ki — Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
prof. Jarosław Berent — Prezes Zarzą­du Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii
dr hab. Maria Kała — Dyrek­tor Insty­tu­tu Eksper­tyz Sądowych im. prof. Jana Sehna
Agniesz­ka Rudz­ińs­ka — Z‑ca Preze­sa Insty­tu­tu Pamię­ci Nar­o­dowej
Dar­iusz Gabrel — Dyrek­tor Głównej Komisji Ści­ga­nia Zbrod­ni prze­ci­wko Nar­o­dowi Pol­skiemu IPN
Insp. Piotr Beczkows­ki — Komen­dant Miejs­ki Policji w Łodzi

  • Opublikowano: 12 grudnia 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP