Aktualności

Poznaliśmy laureatów konkursu na najlepszą międzyuczelnianą publikację naukową


Za najlep­szą wspól­ną pub­likację naukową pra­cown­ików Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i Politech­ni­ki Łódzkiej w 2023 roku uznana została pra­ca „Lipid Pro­file in Chil­dren Born Small for Ges­ta­tion­al Age”  opub­likowana w cza­sopiśmie „Nutri­ents” 

Pier­wszym autorem oraz autorem kore­spon­den­cyjnym pub­likacji jest dr n. med. Justy­na Zamo­js­ka z Klini­ki Kar­di­ologii i Reuma­tologii Dziecięcej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Współau­torka­mi pra­cy są: 

  • dr n. med. Katarzy­na Niewiadom­s­ka-Jarosik (Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi), 
  • dr n. med. Bea­ta Kierzkows­ka (Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi), 
  • dr n. med. Mar­ta Gru­ca (Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi), 
  • dr hab. inż. Agniesz­ka Wosi­ak, prof. uczel­ni (Politech­ni­ka Łódz­ka), 
  • prof. dr hab. n. med. Elż­bi­eta Smolews­ka (Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi). 

Serdecznie grat­u­lu­je­my! 

Konkurs na najlep­szą międzyuczel­ni­aną pub­likację naukową ma charak­ter zamknię­ty, a jego celem jest pro­mowanie współpra­cy międzyuczel­ni­anej i wyłonie­nie najlep­szych pomysłów badaw­czych. W konkur­sie moż­na zgłaszać  wyłącznie pub­likac­je, których współau­tora­mi są, co najm­niej jeden pra­cown­ik badaw­czy lub badaw­c­zo-dydak­ty­czny Politech­ni­ki Łódzkiej i Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, i dla których uczel­nie są pod­sta­wowym miejscem pra­cy. 

  • Opublikowano: 27 marca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP