Aktualności

Poznaliśmy laureatów konkursu UMED oPROCESowany


Miło nam poin­for­mować, że lau­re­ata­mi I edy­cji konkur­su UMED oPRO­CE­Sowany zostali:

I miejsce (ex aequo):
— Alek­san­dra Owczarek, Piotr Michel – Kalen­darz urlopowy
— Joan­na Wiecz­fińs­ka – Elek­tron­iczne urlopy
— Justy­na Stańczyk-Tomaszews­ka – UMED na urlop­ie

II miejsce:
Woj­ciech Fendler, Bea­ta Mała­chows­ka, Maria Jagiełło — Inte­grac­ja sys­te­mu składa­nia i spra­woz­dawa­nia środ­ków statu­towych — Statut 2.0

III miejsce:
Agniesz­ka Rośczak, Izabela Doniec, Pauli­na Milews­ka — UMED punk­tu­je

IV miejsce:
Justy­na Stańczyk-Tomaszews­ka – e‑oBIEGówka

Nagro­da pub­licznoś­ci: Alek­san­dra Owczarek, Piotr Michel — Kalen­darz urlopowy

Serdecznie grat­u­lu­je­my autorom zwycięs­kich pro­jek­tów, a także wszys­tkim pra­cown­ikom, którzy zgłosili swo­je pomysły konkur­sowe.

Jed­nocześnie prezen­tu­je­my listę osób, które wzięły udzi­ał w głosowa­niu inter­ne­towym i znalazły się w gronie szczęśli­w­ców:

- Bar­bara Kubisi­ak, jed­nos­t­ka: Biuro Inwest­y­cyjno-tech­niczne
— Michał Kwiatkows­ki, jed­nos­t­ka: Dzi­ał Roz­wo­ju Sys­temów Infor­maty­cznych
— Mag­dale­na Szy­dłows­ka, jed­nos­t­ka: Inspek­torat BHP
— Dami­an Kraw­czyk, jed­nos­t­ka: Odd­zi­ał Tech­nologii Infor­maty­cznych
— Jolan­ta Sto­larek, jed­nos­t­ka: Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych
— Elż­bi­eta, Fil­ip­i­ak, jed­nos­t­ka: Zakład Pato­mor­fologii
— Justy­na Kacz­marek, jed­nos­t­ka: Zakład Naucza­nia Pod­staw Medy­cyny Klin­icznej
— Karol Jas­trzęb­s­ki, jed­nos­t­ka: Klini­ka Neu­rologii i Udarów Mózgu
— Anna Kowal­czyk, jed­nos­t­ka: Cen­trum Medy­cyny Rodzin­nej i Społecznoś­ci Lokalnych
— Adam Kuchars­ki, jed­nos­t­ka: Cen­trum Kom­pe­tencji Pro­ce­sowych

Konkurs UMED oPRO­CE­Sowany – pod­sumowanie: Prezen­tac­ja

  • Opublikowano: 9 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP