Aktualności

Poznaliśmy najlepszych nauczycieli Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


20 lutego, w Auli Zachod­niej odbyła się uroczys­ta Gala, pod­czas której pod­sumowal­iśmy wyni­ki anki­et ewalu­a­cyjnych za rok 2015/2016 i nagrodzil­iśmy najlepiej oce­nionych nauczy­cieli aka­demic­kich.

Galę Najlep­szy Nauczy­ciel Aka­demic­ki zor­ga­ni­zowano w uczel­ni po raz pier­wszy. Nowa for­muła łączy w sobie doty­chczas orga­ni­zowany konkurs na najlep­szego nauczy­ciela aka­demick­iego oraz wyni­ki sys­te­mu ewalu­acji.

Mamy nadzieję, że wydarze­nie na stałe  wpisze się do kalen­darza uczel­ni­anych uroczys­toś­ci.

W tegorocznej edy­cji wyróżniono pon­ad 70 osób. Dyplomy oraz per­son­al­i­zowane kub­ki, przy­go­towane przez Samorząd Stu­den­tów, wręcza­li Rek­tor, prof. Radzisław Kordek, Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia, prof. Tomasz Kost­ka oraz Prze­wod­niczą­cy URSS, p. Kamil Szy­maszkiewicz

W grupie najlep­szych nauczy­cieli, tzw. TOP 21, znaleźli się:

 • prof. Jakub Fich­na
 • prof. Maria Staniszews­ka
 • prof. Leszek Szmigiero
 • dr Michał Bie­gała
 • dr Anna Bogaczewicz
 • dr Domini­ka Cichońs­ka
 • dr Ane­ta Domańs­ka
 • dr Jerzy Focz­pańs­ki
 • dr Jolan­ta Janus
 • dr Moni­ka Kujawa – Hadryś
 • dr Łukasz Kuź­ma
 • dr Agniesz­ka Pacyk
 • dr Kami­la Paster­nak – Mnich
 • dr Krzysztof Pękala
 • dr Michał Podgórs­ki
 • dr Paweł Ras­mus
 • dr Prze­mysław Sitarek
 • dr Joan­na Wiecz­fińs­ka
 • dr Krzysztof Zbo­ral­s­ki
 • mgr Prze­mysław Kluj
 • mgr Łukasz Wro­niszews­ki

Wszys­tkim Wyróżnionym serdecznie grat­u­lu­je­my!

Zaprasza­my na fotorelację:
https://www.flickr.com/photos/umedlodz/sets/72157678745019081/

 

 

 • Opublikowano: 22 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP