Aktualności

Poznaliśmy zwycięzców III edycji konkursu Drzewo Pokoleń


25 maja, pod­czas uroczys­tej gali w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, pod­sumowal­iśmy V Łódzkie Senio­ralia oraz Konkurs Drze­wo Pokoleń 2018.

Miło nam poin­for­mować, że lau­re­ata­mi, a tym samym zwycięz­ca­mi poszczegól­nych kat­e­gorii konkur­su zostali:

w kat­e­gorii ORGANIZACJA POZARZĄDOWA: 

 • Tomas­zows­ki Uni­w­er­sytet Trze­ciego Wieku

Nom­i­nac­je:

 • Fun­dac­ja “Inic­jaty­wy Powiatu Pod­dębick­iego”
 • Fun­dac­ja Krzyżowa dla Porozu­mienia Europe­jskiego
 • Sto­warzysze­nie Bursz­tynowe Ser­ca
 • Sto­warzysze­nie Łódz­ki Klub Ama­zon­ka


w kat­e­gorii SENIOR-LIDER:
 

 • Gru­pa tanecz­na „Pełne wdz­ięku”

Nom­i­nac­je

 • Alek­san­dra Czer­czyńs­ka
 • Zofia Paw­elec
 • Han­na Piekars­ka
 • Kabaret Wacław i Jego Fer­a­j­na


w kat­e­gorii SAMORZĄD ex aequo:

 • Łódz­ki Dom Kul­tu­ry
 • Miejskie Cen­trum Medy­czne im. dr. Karo­la Jon­schera w Łodzi

Nom­i­nac­je:

 • Mias­to Chorzów
 • Urząd Mias­ta Krakowa
 • Zgier­skie Cen­trum Senio­ra

 

Przy­pom­i­namy, że zwycięz­cy konkur­su zostali wyłonieni w głosowa­niu inter­ne­towym, które trwało od 12 do 24 maja br. na stron­ie www.drzewopokolen.umed.lodz.pl.

Po raz trze­ci Aula 1000 w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi goś­ciła łódz­kich seniorów, którzy postanow­ili wspól­nie świę­tować zakończe­nie Majowych Dni Senio­ra. Licznie zgro­mad­zona pub­liczność miała okazję wysłuchać kon­cer­tu Haliny Frąck­owiak – gwiazdy pol­skiej piosen­ki, której kari­era trwa nieprz­er­wanie od 50 lat.

Serdecznie grat­u­lu­je­my lau­re­atom konkur­su i dzięku­je­my za wszys­tkie zgłoszenia!

Konkurs Drzew Pokoleń został ustanowiony w celu nagrodzenia pro­jek­tów – zarówno indy­wid­u­al­nych, jak i insty­tucjon­al­nych – real­i­zowanych w obszarze akty­wnego życia
i zdrowego starzenia się, a także pro­mowa­nia dzi­ałal­noś­ci pole­ga­jącej na dostar­cza­niu pro­duk­tów, usług i rozwiązań, które przy­czy­ni­a­ją się do poprawy jakoś­ci życia seniorów.

III edy­c­ja Konkur­su Drze­wo Pokoleń stanow­iła inte­gral­ną część „V Łódz­kich Senio­ral­iów”.

Komitet Hon­orowy III edy­cji Konkur­su i Gali Drze­wo Pokoleń 2018:

 • Zbig­niew Rau – Woje­w­o­da Łódz­ki
 • Witold Stępień – Marsza­łek Wojew­ództ­wa Łódzkiego
 • Han­na Zdanows­ka – Prezy­dent Mias­ta Łodzi
 • Celi­na Maciejew­s­ka – Rzecznik ds. Seniorów w Łodzi
 • Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Marek Kowal­s­ki — Kierown­ik Kat­edry Immunologii Klin­icznej i Mikro­bi­ologii oraz Klini­ki Immunologii, Reuma­tologii i Alergii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi koor­dy­na­tor pro­jek­tu HARC – Healthy Age­ing Research Cen­tre

Orga­ni­za­tora­mi Konkur­su i Gali Drze­wo Pokoleń są Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz Urząd Mias­ta Łodzi.

 • Opublikowano: 28 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP