Aktualności

Prace rozbiórkowe w kampusie CKD


Z końcem kwiet­nia rozpoczęły się prace rozbiórkowe budynku C‑1 w kam­pusie CKD – dawnej pral­ni, kuch­ni i kotłowni. Budyn­ki były w złym stanie tech­nicznym i nie speł­ni­ały pier­wot­nej funkcji przez­naczenia, dlat­ego władze uczel­ni pod­jęły decyzję o ich wyburze­niu.
Daw­na pral­nia nie tylko szpeci kra­jo­braz kam­pusu, ale przede wszys­tkim zaj­mu­je cenne miejsce, które może­my lep­iej wyko­rzys­tać. Planu­je­my uprząt­nąć ten teren i przez­naczyć  go na nowe inwest­y­c­je głównie o charak­terze dydak­ty­cznym, a także dodatkowe miejs­ca parkingowe, które przy tak dynam­icznie rozwi­ja­ją­cym się kam­pusie są niezwyk­le potrzeb­ne – infor­mu­je Rek­tor, prof. Radzisław Kordek.
Wyburzany budynek to 2 kondy­gnac­je naziemne i 2 podziemne o kubaturze 68 tys. m3 Prace rozbiórkowe potr­wa­ją do koń­ca sierp­nia br.
  • Opublikowano: 13 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP