Aktualności

Premiera podręcznika “Ortopedia i traumatologia”


27 sty­cz­nia, w Cen­trum Infor­ma­cyjno — Bib­liotecznym Uczel­ni,  miała miejsce pre­miera podręczni­ka Orto­pe­dia i trau­ma­tolo­gia, stanow­iącego inte­gral­ną część Pro­jek­tu Eduka­cyjnego Pol­skiego Towarzyst­wa Ortope­dy­cznego i Trau­ma­to­log­icznego.

Gospo­darzem wydarzenia był prof. Marek Syn­der, Kierown­ik Kat­edry i Klini­ki Orto­pe­dii Dorosłych i Dzieci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi —  jeden z głównych autorów książ­ki.

Wśród goś­ci znalazła się prof. Lucy­na Woź­ni­ak, Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą oraz prof. Marzen­na Zielińs­ka, Dziekan Wydzi­ału Lekarskiego.

Podręcznik współt­worzyli lekarz spec­jal­iś­ci z ośrod­ków klin­icznych w Białym­stoku, Gdańsku, Krakowie, Lublin­ie, Łodzi, Otwocku, Piekarach Śląs­kich, Poz­na­niu, Rzes­zowie, Szczecinie, Warsza­w­ie i Wrocław­iu.

Wyjątkowość wydawnict­wa pole­ga nie tylko na jego ogól­nokra­jowym wymi­arze, nowoczes­nym uję­ciu prob­lematy­ki oraz wyko­rzys­ta­niu tech­nik mul­ti­me­di­al­nych. Użytkown­ik będzie miał również sze­ro­ki dostęp do najnowszych infor­ma­cji kra­jowych i zagranicznych z zakre­su orto­pe­dii i trau­ma­tologii, intere­su­ją­cych filmów, mate­ri­ałów szkole­niowych oraz spec­jal­isty­cznych pub­likacji tem­aty­cznych.

Autorom i Pomysło­daw­com grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 1 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP