Aktualności

Premiera podręcznika „Ortopedia i traumatologia”


Premiera_Podrecznika_600x400_PTOITR_17_01_24_RP

Drodzy Stu­den­ci, 

Pol­skie Towarzyst­wo Ortope­dy­czne i Trau­ma­to­log­iczne serdecznie zaprasza na pre­mierę podręczni­ka dla stu­den­tów medy­cyny i rezy­den­tów pt. „Orto­pe­dia i trau­ma­tolo­gia”. Podręcznik jest inte­gral­ną częś­cią wspól­nie twor­zonego od 2014 roku ogól­nokra­jowego pro­jek­tu eduka­cyjnego Pol­skiego Towarzyst­wa Ortope­dy­cznego i Trau­ma­to­log­icznego. 

Pre­miera podręczni­ka odbędzie się 27 sty­cz­nia 2017 r. o godzinie 14.00 w Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­liotecznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, przy uli­cy Muszyńskiego 2. 

Wśród stu­den­tów, którzy odwiedzą nas w tym dniu, rozlo­su­je­my 10 egzem­plarzy podręczni­ka.

Odbiór książ­ki będzie możli­wy za okazaniem ważnej legi­t­y­macji stu­denck­iej. 

Gość­mi spec­jal­ny­mi będą Prorek­tor ds. Współpra­cy z Zagranicą, Prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak i Dziekan Wydzi­ału Lekarskiego UMŁ, Prof. dr hab. n. med. Marzen­na Zielińs­ka. 

Serdecznie zaprasza­my!

  • Opublikowano: 25 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP