Aktualności

Prestiżowa nagroda na Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


Miło nam poin­for­mować, że pod­czas tegorocznego, jubileuszowego XX-go Między­nar­o­dowego Kon­gre­su Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego, spośród pon­ad 200 zgłos­zonych abstrak­tów, pra­ca zespołu Klini­ki Kar­di­ologii kierowanego przez lek. Daw­i­da Miśkow­ca została zak­wal­i­fikowana jako jed­na z pię­ciu prac do Sesji Prac Ory­gi­nal­nych Nomi­nowanych do Nagrody Komite­tu Naukowego Kon­gresów PTK w dziedzinie Nauk Pod­sta­wowych.

Wśród prac zak­wal­i­fikowanych do tej prestiżowej sesji znalazły się następu­jące doniesienia naukowe:

  1. „Inter­ac­tions of anta­zo­line with human ether-à-go-go-relat­ed gene chan­nels” B. Badyra (Kraków), B. Lisows­ki (Kraków), M. Borusewicz (Kraków), R. Piotrows­ki (Warsza­wa, Rzeszów), P. Kułakows­ki (Warsza­wa, Rzeszów), B. Wiśniows­ka (Kraków), S. Polak (Kraków)
  1. „Diag­nos­tic val­ue of free cir­cu­lat­ing microR­NAs’ pan­el (miR‑1, miR-133a, miR-208a, miR-499) in dif­fer­en­ti­a­tion of clin­i­cal types of coro­nary dis­ease: acute myocar­dial infarc­tion with­out ST seg­ment ele­va­tion, unsta­ble angi­na and sta­ble coro­nary artery dis­ease” Miśkowiec, K. Kupczyńs­ka, B. Michal­s­ki, M. Simiera, P. Lip­iec, P. Wejn­er-Mik, K. Wierzbows­ka-Dra­bik, M. Ojrzanows­ki, J. Kasprzak (Łódź)
  1. “The vari­abil­i­ty of the atri­oven­tric­u­lar con­duc­tion has asym­met­ri­cal fea­tures” Żuchows­ki (Poz­nań) , K. Błaszyk (Poz­nań), J. Pisko­rs­ki (Zielona Góra), A. Wykrę­tow­icz (Poz­nań), M. Waśniews­ki (Poz­nań), A. Gwiz­dała (Poz­nań), W. Seniuk (Poz­nań), P. Guzik (Poz­nań)
  1. “The effect of high-fat meal on the bar­ri­er func­tions and inflam­ma­to­ry sta­tus of human vas­cu­lar endothe­lial cells” Gorze­lak, M. Chału­bińs­ki, K. Woj­dan, E. Łuczak, M. Bron­cel (Łódź)
  1. ”Com­par­i­son of endomy­ocar­dial biop­sy results between ear­ly and late dilat­ed car­diomy­opa­thy” Rubiś, S. Wiśniows­ka-Śmi­ałek, L. Rud­nic­ka-Sosin, E. Dziewięc­ka, L. Khacha­tryan, P. Fal­tyn, A. Kara­bi­nows­ka, P. Podolec (Kraków)

W składzie jury dysku­tu­jącego z autora­mi wyni­ki prezen­towanych prac oraz dokonu­jącego ostate­cznego wyboru najlep­szego doniesienia, zasi­adali członkowie Komite­tu Naukowego Kon­gresów PTK w składzie: prof. A. Beręsewicz (Warsza­wa), prof. K. Fil­ip­i­ak (Warsza­wa), prof. T. Guzik (Kraków), prof. M. Kurpisz (Poz­nań), prof. A. Undas (Kraków).

Ostate­cznie, po inten­sy­wnych dyskus­jach z wszys­tki­mi autora­mi, pra­ca pt.  „Diag­nos­tic val­ue of free cir­cu­lat­ing microR­NAs’ pan­el (miR1, miR-133a, miR-208a, miR-499) in dif­fer­en­ti­a­tion of clin­i­cal types of coro­nary dis­ease: acute myocar­dial infarc­tion with­out ST seg­ment ele­va­tion, unsta­ble angi­na and sta­ble coro­nary artery dis­ease” zaprezen­towana przez lek. Daw­i­da Miśkow­ca została wyróżniona jako najlep­sze doniesie­nie w zakre­sie badań pod­sta­wowych w dziedzinie kar­di­ologii jakie zostało wygłos­zone na tegorocznym Kon­gre­sie PTK!

Autorom serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 11 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP