Aktualności

Prezentacja naukowców z Kliniki Chorób Przewodu Pokarmowego UM podczas Digestive Diseases Week


W dni­ach 18 — 21 maja 2024 r. w Waszyn­g­tonie odbyła się kole­j­na edy­c­ja Diges­tive Dis­eases Week, kon­fer­encji zrzesza­jącej spec­jal­istów gas­troen­terologii, hepa­tologii, endoskopii prze­wodu pokar­mowego, chirurgii prze­wodu pokar­mowego i dziedzin

pokrewnych. W trak­cie tego, ważnego dla świa­ta gas­troen­terologii wydarzenia, w ramach sesji plaka­towej, efek­ty swo­jej pra­cy naukowej, prezen­towali: stu­den­t­ka Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi Maria Woty­ni­ak — „Bioac­tive lipid endo­cannabi­noids lev­el is ele­vat­ed in colon sam­ples from patients with inflam­a­to­ry bow­el dis­ease (IBD)” oraz asys­tent Klini­ki Chorób Prze­wodu Pokar­mowego UM, dr Michał Stasi­ak — „The diag­nos­tic and prog­nos­tic val­ue of apelin and serum amy­loid A3 mea­sure­ment in patients with pan­cre­at­ic duc­tal ade­no­car­ci­no­ma (PDAC) and chron­ic pan­cre­ati­tis (CP)”.

Obie prezen­tac­je pow­stały przy wspar­ciu i opiece naukowej Kierown­i­ka Klini­ki Chorób Prze­wodu Pokar­mowego prof. dr hab. n. med. Ewy Małeck­iej-Woj­ciesko.

 

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 25 czerwca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP