Aktualności

Procedura składania wniosków w najbliższych konkursach Narodowego Centrum Nauki


Szanowni Państ­wo,

w związku z prze­niesie­niem Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju (BNSR) oraz jed­nos­tek podległych, w tym Dzi­ału Pro­jek­tów (DP) do nowej lokaliza­cji – Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­liotecznego (CIB) przy ul. Muszyńskiego 2 w Łodzi, pro­ce­du­ra składa­nia wniosków o finan­sowanie pro­jek­tów badaw­czych Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki przed­staw­ia się następu­ją­co:

 1. wniosek wraz z wyma­gany­mi załącznika­mi („Oświad­cze­nie o niewys­tępowa­niu pomo­cy pub­licznej” oraz „Infor­ma­c­je uzu­peł­ni­a­jące”) w wer­sji papierowej w iloś­ci min­i­mum 2 egzem­plarzy (1 pozosta­je w DP), zaak­cep­towany przez bezpośred­niego przełożonego, powinien zostać dostar­c­zony do Dzi­ału Pro­jek­tów (pok. 2.08, CIB) w nieprzekraczal­nym ter­minie do dnia 8 czer­w­ca 2016, gdzie zostanie zwery­fikowany pod wzglę­dem for­mal­nym i opieczę­towany zgod­nie z wyma­gani­a­mi,
 2. wniosek zostanie przekazany do Kwes­t­u­ry przez DP,
 3. wniosek pod­pisany przez Kwest­o­ra zostanie przekazany do Sekre­tariatu Prorek­to­ra ds. Nau­ki przez pra­cown­i­ka Kwes­t­u­ry,
 4. wniosek pod­pisany przez Kwest­o­ra oraz Prorek­to­ra ds. Nau­ki zostanie przekazany do DP,
 5. kierown­ik pro­jek­tu odbiera wniosek z DP a następ­nie wysyła go w wer­sji elek­tron­icznej w sys­temie OSF (Obsłu­ga Stru­mieni Finan­sowa­nia) dostęp­nym na stron­ie https://osf.opi.org.pl oraz wer­sji papierowej wraz z „Oświad­cze­niem o niewys­tępowa­niu pomo­cy pub­licznej” na adres:
  Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki, ul. Królews­ka 57, 30–081 Kraków,
  z dopiskiem np.: „Konkurs OPUS 11” oraz podaniem numerem pan­elu, do którego składany jest wniosek, w ter­minie do dnia 15.06.2016. Ter­min uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upły­wem wniosek w formie pisem­nej został nadany w pol­skiej placów­ce pocz­towej oper­a­to­ra wyz­nac­zonego (aktu­al­nie Pocz­ta Pol­s­ka S.A.). do dnia 15 czer­w­ca 2016 roku.
 6. kierown­ik przesyła ostate­czną wer­sję wygen­erowanego w sys­temie OSF pliku PDF wraz z infor­ma­c­ja­mi uzu­peł­ni­a­ją­cy­mi na adresy jak poniżej.

 

Uwa­ga!
Ter­min 8 czer­w­ca br. jest ter­minem nieprzekraczal­nym
, Dzi­ał Pro­jek­tów nie bierze odpowiedzial­noś­ci za wnios­ki złożone po tym ter­minie.

Wydzi­ał Lekars­ki
Edy­ta Czer­wińs­ka
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl
Tel.: (42) 272 54 45

Pozostałe Wydzi­ały
Romana Łas­ki
romana.laski@umed.lodz.pl
Tel.: (42) 272 54 45

 

Z poważaniem
Dzi­ał Pro­jek­tów
Muszyńskiego 2, 90–151 Łódź
tel. (42) 272 54 45

 • Opublikowano: 30 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP