Aktualności

Prof. dr hab. Cezary Watała wśród zwycięzców I konkursu w programie TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej !


Pro­jekt pod kierown­ictwem Prof. dr hab. Cezarego Watały „Strate­gia dwu­torowej, zależnej od purynore­cep­torów, mod­u­lacji aktywacji i reak­ty­wnoś­ci płytek krwi do ogranicza­nia ryzy­ka zatorowoś­ci naczyń krwionośnych, zależnego od płytek krwi i śród­błon­ka naczyniowego — bada­nia z wyko­rzys­taniem mod­eli komórkowych i zwierzę­cych” został nagrod­zony grantem w wysokoś­ci 3,5 mln zło­tych w rozstrzyg­nię­tym wczo­raj pier­wszym konkur­sie w pro­gramie TEAM.

Konkurs miał na celu finan­sowanie zespołów badaw­czych prowad­zonych przez pol­s­kich uczonych we współpra­cy z part­nerem zagranicznym, które przez okres 3 lat prowadz­ić będą bada­nia B+R wpisu­jące się w zakres Kra­jowych Inteligent­nych Spec­jal­iza­cji, przy­czy­ni­a­jąc się do rozwiązy­wa­nia bieżą­cych lub zmieni­a­ją­cych się prob­lemów naukowych mają­cych znacze­nie w rozwi­ja­ją­cym się rynku glob­al­nym lub wniosą znaczą­cy wkład do rozwiąza­nia istot­nych wyzwań sto­ją­cych przed społeczeńst­wem.

Do pier­wszego konkur­su zgłos­zono 68 pro­jek­tów, z których dziewięć otrzy­mało dofi­nan­sowanie na łączną kwotę w wysokoś­ci pon­ad 29 mln zł. Środ­ki te pochodzą z Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Inteligent­ny Rozwój 2014 – 2020. Lau­reaci będą prowadz­ić swo­je pro­jek­ty we współpra­cy z łącznie 17 naukowy­mi part­nera­mi zagraniczny­mi.

  • Opublikowano: 15 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP