Aktualności

Prof. dr hab. Radzisław Kordek — Rektorem — elektem!


Infor­mu­je­my, że pod­czas wyborów Władz Uczel­ni kadencji 2016–2020, które odbyły się 6 kwiet­nia br., do pełnienia funkcji Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, wybrany został prof. dr hab. Radzisław Kordek.

Jed­nocześnie zaak­cep­towano kandy­daturę do pełnienia funkcji Prorek­to­ra do spraw Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich w oso­bie  prof. dra hab. Janusza Piekarskiego.

Obaj Pro­fe­sorowie otrzy­mali znakomitą więk­szość głosów.

Grat­u­lu­je­my!

 

  • Opublikowano: 6 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP