Aktualności

PROF. JACEK JASSEM Doktorem Honoris Causa naszej Uczelni


W min­iony czwartek Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi stał się miejscem wyjątkowym. W auli im. prof. A. Pruszczyńskiego odbyła się uroczys­tość nada­nia tytułu dok­to­ra hon­oris causa wybit­ne­mu naukow­cowi, prof. Jack­owi Jasse­mowi.

Po odśpiewa­niu Hym­nu Państ­wowego, Rek­tor Kordek rozpoczął uroczyste posiedze­nie Sen­atu. Wśród goś­ci hon­orowych znaleźli się:

  • Elż­bi­eta Alek­sandrow­icz – Rek­tor Akademii Muzy­cznej w Łodzi;
  • Krzysztof Jóźwik – Rek­tor Politech­ni­ki Łódzkiej;
  • Wiesław Jędrze­jczak z Warsza­wskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego (jeden
    z recen­zen­tów dok­toratu hon­orowego);
  • Michał Markuszews­ki – Prorek­tor ds. Nau­ki oraz Rek­tor Elekt Gdańskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego;
  • Prze­mysław Andrze­jak – Prze­wod­niczącego Rady Uczel­ni Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,

a także rodz­i­na, blis­cy oraz współpra­cown­i­cy Lau­re­a­ta.

Pro­mo­torem w prze­wodzie dok­torskim o nadanie tytułu DHC był Rek­tor, który wygłosił lau­dację. Prof. Radzisław Kordek pod­kreślił ogrom­ny wkład Pro­fe­so­ra Jasse­ma w rozwój onkologii, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Swo­je wys­tąpi­e­nie zakończył oso­bisty­mi wspom­nieni­a­mi o Pro­fe­sorze, pod­kreśla­jąc Jego rolę w tworze­niu struk­tur onko­log­icznych w Polsce i wpływ na stan­dardy naucza­nia onkologii na stu­di­ach medy­cznych. „…prawdzi­wy, szcz­ery, zde­ter­mi­nowany, wierny włas­nym przeko­nan­iom, gotów odd­ać wiele w imię wal­ki o człowieka – jego zdrowie i prawa. W jed­nym z wywiadów powiedzi­ałeś: „nau­ka jest cią­gle moim pożą­daniem” – i chy­ba to odd­a­je Ciebie najgłę­biej – na szczęś­cie dla nas, pac­jen­tów i przyszłych lekarzy – niech tak zostanie.” – pod­sumował prof. Kordek.

Prof. Jassem, opisy­wany jako naukowiec, który swo­ją wiedzę przekła­da na realne skut­ki dla zdrowia społeczeńst­wa, jest bez wąt­pi­enia postacią, która wniosła nieoce­niony wkład w rozwój medy­cyny.

Po lau­dacji, prof. Wik­tor Jędrze­jczak wygłosił krótkie przemówie­nie, po którym prof. Jacek Rożniec­ki, w imie­niu dziekan Wydzi­ału Lekarskiego, prof. Marzen­ny Zielińskiej, odczy­tał treść dyplo­mu dok­to­ra hon­oris causa.

W kul­mi­na­cyjnym momen­cie, Rek­tor uroczyś­cie nadał prof. Jasse­mowi tytuł dok­to­ra hon­oris causa i sym­bol­icznie przyjął do grona społecznoś­ci aka­demick­iej naszej Uczel­ni. Lau­re­at wygłosił wykład pt. „Moja wiz­ja onkologii” – o bada­ni­ach, spostrzeże­ni­ach, ale i his­torii onkologii.

Nie zabrakło wzruszeń, grat­u­lacji, ciepłych słów.

Prof. Jassem jest uznanym spec­jal­istą w dziedzinie radioter­apii i onkologii klin­icznej. Jego kari­era naukowa była związana z Gdańskim Uni­w­er­sytetem Medy­cznym, gdzie przez lata kierował Kat­e­drą i Kliniką Onkologii i Radioter­apii.

Jego główne zain­tere­sowa­nia naukowe to onkolo­gia klin­icz­na, sko­jar­zone lecze­nie nowot­worów i onkolo­gia moleku­lar­na.

Wiodą­cy­mi obszara­mi dzi­ałal­noś­ci naukowej prof. Jasse­ma w ostat­nich kilku­nas­tu lat­ach są przede wszys­tkim bada­nia transla­cyjne i klin­iczne w nowot­worach złośli­wych, szczegól­nie w raku płu­ca, raku pier­si i raku jeli­ta grubego, a także bio­log­iczne i klin­iczne aspek­ty prz­erzutów móz­gowych u chorych na nowot­wory.

Pro­fe­sor jest autorem lub współau­torem blisko 800 pełnotek­stowych pub­likacji w kra­ju i za granicą, a także 11 paten­tów i wniosków paten­towych. Sku­mu­lowany współczyn­nik odd­zi­ały­wa­nia jego dorobku naukowego wynosi 2840. Jest jed­nym z najczęś­ciej cytowanych w świecie pol­s­kich lekarzy. Licz­ba cytowań pub­likacji z jego udzi­ałem w grud­niu 2023 r. wynosiła pon­ad 31.600 wg bazy Web of Sci­ence (indeks h = 68), pon­ad 43.800 (indeks h = 77) wg bazy Sco­pus i pon­ad 48.000 (indeks d = 84) wg bazy Research.com. W zestaw­ie­niu Uni­w­er­syte­tu Stan­for­da, który uwzględ­nia indeks h, liczbę nieza­leżnych cytowań oraz pozy­cję i rolę danego badacza na liś­cie autorów pub­likacji, pro­fe­sor Jassem w lat­ach 2020–2023 roku znalazł się w prestiżowym gronie 2% czołowych naukow­ców na świecie.

Prof. Jassem otrzy­mał wiele kra­jowych i zagranicznych nagród naukowych, w tym nagrodę Preze­sa Rady Min­istrów, nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Wied­nia, nagrodę im. Sobolews­kich Pol­skiego Towarzyst­wa Onko­log­icznego, nagrodę im. Josepha Cul­lena Między­nar­o­dowego Towarzyst­wa do Badań nad Rakiem Płu­ca (IASLC), nagrodę im. Jana Heweliusza przyz­naną przez Prezy­den­ta Mias­ta Gdańs­ka, nagrodę im. Św. Woj­ciecha Rady Mias­ta Gdańs­ka oraz tytuł „Wybit­ny Polak” Fun­dacji „Ter­az Pol­s­ka”. Jest jed­nym z dwóch pol­s­kich naukow­ców w Euro­pean Acad­e­my of Can­cer Sci­ences, członkiem Acad­e­mia Europaea i czyn­nym członkiem Pol­skiej Akademii Umiejęt­noś­ci.

Pro­fe­sor Jassem zasi­adał w komite­tach redak­cyjnych wielu prestiżowych cza­sop­ism naukowych, w tym Lancet Oncol­o­gy, Euro­pean Jour­nal of Can­cer, Can­cer Treat­ment Reviews, Radio­ther­a­py and Oncol­o­gy, Breast Can­cer Research and Treat­ment, ESMO Open, Mol­e­c­u­lar Oncol­o­gy, Pre­ci­sion Med­i­cine i Jour­nal of Tho­racic Oncol­o­gy. Wykładał na wielu świa­towych kon­fer­enc­jach naukowych, m. in. kon­gre­sach Amerykańskiego Towarzyst­wa Onkologii Klin­icznej (ASCO), Europe­jskiego Towarzyst­wa Onkologii Klin­icznej (ESMO), Europe­jskiego Towarzyst­wa Radioter­apii Onko­log­icznej (ESTRO), Świa­towej Orga­ni­za­cji do Badań nad Rakiem Płu­ca (IASLC) oraz Europe­jskiej Orga­ni­za­cji Onko­log­icznej (ECO), a także w wielu insty­tuc­jach naukowych, m. in. w Uni­w­er­syte­tach w Den­ver, Pad­wie, Budapesz­cie, Shen­zhen i Szang­ha­ju, w the Nether­lands Can­cer Insti­tute
w Ams­ter­damie i Karolin­s­ka Insi­tutet w Sztokholmie.

Pro­fe­sor pełnił także wiele funkcji w kra­jowych i między­nar­o­dowych towarzyst­wach naukowych. Był m. in. prze­wod­niczą­cym Zarzą­du Głównego Pol­skiego Towarzyst­wa Onko­log­icznego (PTO), członkiem Zarzą­du i prze­wod­niczą­cym Grupy Raka Pier­si Europe­jskiej Orga­ni­za­cji do Badań nad Rakiem (EORTC), prze­wod­niczą­cym Komite­tu Spraw Zagranicznych ASCO oraz członkiem zarządów ESTRO i ESMO. W lat­ach 2020–2021 był członkiem dorad­czego komite­tu naukowego Can­cer Mis­sion Komisji Europe­jskiej. Jest prze­wod­niczą­cym Środ­kowoeu­rope­jskiej Grupy Onko­log­icznej (CEEOG). Otrzy­mał hon­orowe członkost­wo Pol­skiego Towarzyst­wa Onko­log­icznego, Pol­skiego Towarzyst­wa Chirurgii Onko­log­icznej i Węgier­skiego Towarzyst­wa Onkologii Klin­icznej oraz tytuł ESMO Fel­low.

Prof. Jassem od 1975 jest nauczy­cielem aka­demickim. Wielokrot­nie był orga­ni­za­torem lub koor­dy­na­torem kursów pody­plo­mowych w kra­ju i za granicą, opiekunem spec­jal­iza­cji pon­ad 20 lekarzy oraz pro­mo­torem 19 dok­toratów. Od wielu lat koor­dynu­je opra­cowywanie pol­s­kich wyty­cznych doty­czą­cych diag­nos­ty­ki i leczenia raka pier­si. Stworzył autors­ki pro­gram szkole­nia przed­dy­plo­mowego w macierzys­tej uczel­ni, jest autorem lub współau­torem kilku­nas­tu podręczników i kilkudziesię­ciu rozdzi­ałów w podręcznikach pol­s­kich i zagranicznych, a także prze­wod­niczą­cym Aka­demick­iej Sieci Onko­log­icznej, orga­ni­za­cji zaj­mu­jącej się koor­dy­nacją i doskonale­niem naucza­nia stu­den­tów w pol­s­kich uczel­ni­ach medy­cznych.

Prof. Jassem prowadzi także sze­roką dzi­ałal­ność w zakre­sie zdrowia pub­licznego, m. in. opra­cow­ał pro­jekt ustawy zakazu­jącej pale­nia tyto­niu w miejs­cach pub­licznych w Polsce (wprowad­zonej w 2010) oraz koor­dynował opra­cow­anie „Strate­gii Wal­ki z Rakiem w Polsce 2015–2024”. Był społecznym dorad­cą kilku min­istrów zdrowia i posłów Komisji Zdrowia Sej­mu i Sen­atu RP. Jest autorem wdrażanej na całym świecie deklaracji IASLC, wskazu­jącej na istot­ną korzyść z zaprzes­ta­nia pale­nia tyto­niu po rozpoz­na­niu choro­by nowot­worowej. Jest założy­cielem i preze­sem Fun­dacji Pol­s­ka Liga Wal­ki z Rakiem oraz Sto­warzyszenia Gdańskiej Onkologii, dzi­ała­jącego na rzecz chorych na nowot­wory w wojew­ództwie pomorskim. Pop­u­laryzu­je w społeczeńst­wie wiedzę o nowot­worach, jest autorem kilku filmów oświa­towych i licznych mate­ri­ałów pub­l­i­cysty­cznych w prasie, radio, telewiz­ji i por­ta­lach medy­cznych oraz pomysło­daw­cą i koor­dy­na­torem „Let­niej Akademii Onko­log­icznej dla Dzi­en­nikarzy”. Jest autorem książ­ki „Zatrzy­mane w biegu”, w której opisał swo­je doświad­czenia jako pac­jen­ta onko­log­icznego.

Dorobek naukowy Pro­fe­so­ra Jasse­ma jest olbrzy­mi, a Jego wkład w ksz­tałce­nie młodych medyków, dzi­ała­nia w zakre­sie zdrowia pub­licznego oraz rozwój pol­skiej onkologii — niek­wes­t­ionowany.

  • Opublikowano: 17 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP