Aktualności

Prof. Janusz Piekarski rektorem elektem


18 mar­ca 2024 Kolegium Elek­torów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wybrało Rek­to­ra uczel­ni na kadencję 2024 – 2028. Rek­torem elek­tem został prof. Janusz Piekars­ki.

Prof. Piekars­ki był jedynym kandy­datem do kierowa­nia uczel­nią i będzie to jego pier­wsza kadenc­ja.

Doty­chczas pełnił funkc­je prorek­to­ra ds. orga­ni­za­cyjnych i stu­denc­kich oraz pier­wszego zastęp­cy obec­nego Rek­to­ra, prof. Radzisława Kord­ka.

Frek­wenc­ja wybor­cza wyniosła 87%. W głosowa­niu wzięło udzi­ał 384 elek­torów. Głos „za” odd­ało 353 gło­su­ją­cych, „prze­ciw” — 10, a 21 elek­torów wstrzy­mało się od gło­su.

Pod­czas swo­jego wys­tąpi­enia nowo wybrany Rek­tor podz­iękował za okazane mu zau­fanie i pod­kreślił, że zgod­nie z deklarac­ja­mi będzie nadal, z dużym zaan­gażowaniem real­i­zował mis­ję roz­wo­ju Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Rek­tor elekt rozpocznie kadencję 1 wrześ­nia 2024 r.

Relac­ja z ogłoszenia wyników: https://www.youtube.com/watch?v=H25FXc_BzDs

  • Opublikowano: 18 marca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP