Aktualności

Prof. Joanna Narbutt wśród najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia


Pod­czas VIII edy­cji Kon­gre­su Wyzwań Zdrowot­nych (Health Chal­lenges Con­gress – HCC) redakc­ja Rynku Zdrowia po raz pier­wszy przyz­nała nagrody w plebis­cy­cie „Kobi­eta Rynku Zdrowia”.

Miło nam poin­for­mować, że wśród 50 lau­re­atek plebis­cy­tu, tj. najbardziej wpły­wowych kobi­et w ochronie zdrowia znalazła się prof. Joan­na Nar­butt – kieru­ją­ca Kliniką Der­ma­tologii, Der­ma­tologii Dziecięcej i Onko­log­icznej oraz kon­sul­tan­t­ka kra­jowa w dziedzinie der­ma­tologii i wen­erologii.

W plebis­cy­cie wyróżniono menadżer­ki, lekar­ki, badacz­ki, urzęd­nicz­ki, dzi­ałacz­ki społeczne oraz przed­staw­iciel­ki orga­ni­za­cji dzi­ała­ją­cych na rzecz pac­jen­tów i roz­wo­ju ochrony zdrowia, których pra­ca przy­czy­nia się do poprawy funkcjonowa­nia sys­te­mu ochrony zdrowia i wpły­wa na rozwój medy­cyny w Polsce.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 14 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP