Aktualności

Prof. Lucyna Woźniak ekspertem Komisji Europejskiej


Komis­ja Europe­js­ka powołała grupę wysok­iej ran­gi ekspertów, których zadaniem będzie doradzt­wo w zakre­sie maksy­mal­iza­cji wpły­wu inwest­y­cji UE w dziedzinie badań i innowacji oraz oce­na eko­nom­icz­na pro­jek­tów real­i­zowanych w ramach pro­gra­mu finan­sowa­nia badań naukowych i innowacji w Unii Europe­jskiej — Hory­zont 2020.

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że prof. Lucy­na Woź­ni­ak, Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą, znalazła się w gronie ekspertów Grupy Wysok­iego Szczebla (High Lev­el Group on max­imis­ing impact of EU Research and Inno­va­tion Pro­grammes).

Gremi­um to skła­da się z 12 osób wyło­nionych spośród 350 kandy­datów. Eksper­ci rozpocz­na pracę w grud­niu br. pod prze­wod­nictwem Pas­cala Lamy, emery­towany prze­wod­niczącego Jacques Delors Insti­tute.

lucyna

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

Więcej infor­ma­cji:  https://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=hlg

  • Opublikowano: 2 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP