Aktualności

Prof. Markolf Hanefeld — doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


12 maja odbyła się  uroczys­tość nada­nia tytułu dok­to­ra hon­oris causa Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi prof. Markol­fowi Hane­fel­dowi.

Pro­fe­sor Markolf Hane­feld ukończył Uni­w­er­sytet Medy­czny w Dreźnie w 1959 roku. Dwa lata później pod kierunk­iem prof. Hansa Hallera uzyskał stopień dok­to­ra nauk medy­cznych, a w 1974 r., na pod­staw­ie dorobku naukowego oraz pra­cy pt.: „Bada­nia na tem­at inter­akcji pomiędzy metab­o­lizmem lipidów a choroba­mi wątro­by” otrzy­mał tytuł pro­fe­so­ra.

Dorobek naukowy prof. Hane­fel­da obe­j­mu­je 12 mono­grafii i pon­ad 400 ory­gi­nal­nych artykułów w cza­sopis­mach, na tem­at medy­cyny wewnętrznej, dia­betologii i endokrynologii.

Ten, świa­towej miary uczony, który skon­cen­trował swo­je naukowe zain­tere­sowa­nia przede wszys­tkim wokół dia­betologii i chorób związanych z zaburzeni­a­mi metab­o­liz­mu, od lat podtrzy­mu­je bliskie więzi z nauką pol­ską, a także z naszym Uni­w­er­sytetem.

Ścisła, wielo­let­nia i owoc­na współpra­ca z prof. Józe­fem Drze­wos­ki, Kierown­ikiem Klini­ki Chorób Wewnętrznych, Dia­betologii i Far­makologii Klin­icznej Uczel­ni,  dała pod­stawę rozpoczę­cia prac związanych z nadaniem najwyższej god­noś­ci aka­demick­iej.

To również prof. Drze­wos­ki był pro­mo­torem w prze­wodzie dok­torskim o nadanie tytułu dok­to­ra hon­oris causa nasze­mu goś­ciowi.

Recen­zen­ta­mi dorobku prof. Hane­fel­da byli: prof. dr. hab. n. med. Ida Kinal­s­ka, Kierown­ik Klini­ki Endokrynologii, Dia­betologii i Chorób Wewnętrznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Białym­stoku, prof. dr. hab. n. med. Władysław Grzeszczak — Kierown­ik Kat­edry i Klini­ki Chorób Wewnętrznych, Dia­betologii i Nefrol­ogii Śląskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego oraz prof. dr hab.  n. med. Marek Paw­likows­ki – endokrynolog, były Rek­tor Akademii Medy­cznej w Łodzi.

W lau­dacji, prof. Drze­wos­ki mówił nie tylko o kari­erze naukowej, bada­ni­ach i odkryci­ach medy­cznych Lau­re­a­ta, ale i Jego zamiłowa­niu do muzy­ki, sztu­ki, czy wspinacz­ki wysokogórskiej.

Po cer­e­monii przyję­cia goś­cia do społecznoś­ci aka­demick­iej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. Hane­feld wygłosił wykład pt. „The meta­bol­ic  syn­drome and its asso­ci­a­tion with fat­ty liv­er, dia­betes and car­dio­vas­cu­lar dis­ease: the com­mon soil”.  

Wydarze­nie uświet­nił wys­tęp naszego uczel­ni­anego chóru, który dokon­ał doboru reper­tu­aru muzy­cznego, spec­jal­nie z myślą o Lau­rea­cie.

  • Opublikowano: 13 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP