Aktualności

Prof. Michał Polguj finalistą 16. edycji Nagród Naukowych Polityki


Polguj

Po raz szes­nasty jury wyłoniło final­istów konkur­su o Nagrodę Naukową Poli­ty­ki. Wśród wyróżnionych, w kat­e­gorii nau­ki o życiu, znalazł się prof. Michał Pol­guj kieru­ją­cy Zakła­dem Angi­ologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Spośród finałowej pięt­nast­ki pię­cioro ma szan­sę na stype­n­dia po 30.000 zł, pozostała dziesiąt­ka otrzy­ma nagrody finałowe w wysokoś­ci 10.000 zł. Zwycięzców konkursy poz­namy na uroczys­tej gali, która odbędzie się 23 październi­ka w Warsza­w­ie.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 15 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP