Aktualności

Prof. Paweł Górski laureatem konkursu dla Liderów Zarządzania Uczelniami LUMEN 2015


Kapituła konkur­su LUMEN 2015 uznała Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi za jed­ną z sześ­ciu najlepiej zarządzanych uczel­ni w Polsce. Na poniedzi­ałkowej gali stat­uetkę w głównej kat­e­gorii konkur­su — “Zarządzanie Uczel­nią” ode­brał Rek­tor, prof. Paweł Górs­ki.

Kapituła doceniła wysił­ki Rek­to­ra w zakre­sie kon­sol­i­dacji szpi­tali klin­icznych, uru­chomienia nowoczes­nego Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego, wprowadzenia sys­te­mu zarządza­nia pro­ce­sowego w uczel­ni oraz real­iza­cji strate­gii umiędzy­nar­o­dowienia.  Sam lau­re­at, dzięku­jąc za wyróżnie­nie, pod­kreślał, że kluczem do sukce­su jest pra­ca zespołowa.

W kat­e­gorii Zarządzanie Uczel­nią przyz­nano sześć równorzęd­nych nagród, które trafiły do Uni­w­er­syte­tu Warmińsko Mazurskiego w Olsz­tynie, Akademii Leona Koźmińskiego, Politech­ni­ki Gdańskiej, Gdańskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego oraz Uni­w­er­syte­tu Human­isty­cznospołecznego SWPS. Jak pod­kreślał prze­wod­niczą­cy kapituły, prof. Michał Kleiber, wybór jed­nego lau­re­a­ta, z grona tak wybit­nych postaci, okazał się niemożli­wy.

Pier­wszą edy­cję Konkur­su Lid­erzy Zarządza­nia Uczel­nią LUMEN 2015 zor­ga­ni­zowały: Fun­dac­ja Eduka­cyj­na Per­spek­ty­wy oraz fir­ma dorad­cza PCG Pol­s­ka. W konkur­sie wyróż­ni­ane są oso­by i zespoły, które w innowa­cyjny sposób zarządza­ją uczel­ni­a­mi. Do konkur­su nadesłano 169 zgłoszeń z 65 uczel­ni: 50 pub­licznych i 15 niepub­licznych. Konkurowały one w pię­ciu kat­e­go­ri­ach: “Zarządzanie Uczel­nią”, “Innowa­cyjność”, “Współpra­ca z otocze­niem”, “Infrastruktura“i “Umiędzy­nar­o­dowie­nie”. Zwycięzców w każdej z kat­e­gorii wyłoniła kapituła złożona z uznanych postaci ze świa­ta szkol­nict­wa wyższego, nau­ki i biz­ne­su.

  • Opublikowano: 24 listopada 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP