Aktualności

Profesor Dariusz Jaskólski Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie Neurochirurgii


Miło nam poin­for­mować, że prof. Dar­iusz Jaskól­s­ki, kieru­ją­cy Kliniką Neu­rochirurgii i Onkologii Układu Ner­wowego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, ode­brał z rąk Woje­w­ody Łódzkiego Doroty Ryl nom­i­nację na funkcję Kon­sul­tan­ta Wojew­ódzkiego w Dziedzinie Neu­rochirurgii na kole­jną pię­ci­o­let­nią kadencję.

Pan Pro­fe­sor został również wybrany na człon­ka Komite­tu Nauk Neu­ro­log­icznych Pol­skiej Akademii Nauk (w obrę­bie Wydzi­ału V Nauk Medy­cznych PAN).

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 6 lutego 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP