Aktualności

Profesor Jarosław Kalinka prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (PTMP)


Pro­fe­sor Jarosław Kalin­ka, kierown­ik Klini­ki Peri­na­tologii I Kat­edry Ginekologii i Położnict­wa Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i ordy­na­tor Odd­zi­ału Peri­na­tologii oraz Bloku Porodowego w Wojew­ódzkim Szpi­talu Spec­jal­isty­cznym im. Pirogowa w Łodzi, został preze­sem elek­tem Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Peri­na­tal­nej (PTMP).

Prof. Jarosław Kalin­ka, zastąpi na tym stanowisku prof. Krzyszto­fa Cza­jkowskiego z Warsza­wy. Wybo­ry Preze­sa oraz Członków Zarzą­du Towarzyst­wa miały miejsce pod­czas VII Zjaz­du Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Peri­na­tal­nej, który odbył się w dni­ach 17–18.06.2016 w Serocku.

Prof. Kalin­ka od ośmiu lat kieru­je odd­zi­ałem peri­na­tologii w Wojew­ódzkim Spec­jal­isty­cznym Szpi­talu im. M. Pirogowa w Łodzi (dawniej szpi­tal WSSz im. M. Madurow­icza). Jest spec­jal­istą z zakre­su ginekologii i położnict­wa oraz peri­na­tologii. W zeszłym roku uznany za Osobowość roku 2015 w kat­e­gorii medy­cy­na.

Od 2009 roku był członkiem Zarzą­du Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Peri­na­tal­nej. Towarzyst­wo sku­pia zarówno położników, jak i neona­tologów stanow­iąc plat­for­mę wymi­any doświad­czeń i roz­wo­ju opie­ki nad matką i dzieck­iem.

IMG_7932

Na zdję­ciu od lewej — prof. Jarosław Kalin­ka i prof. Krzysztof Cza­jkows­ki

  • Opublikowano: 18 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP