Aktualności

Profesor Lucyna Woźniak o 9. Programie Ramowym


Serdecznie zaprasza­my do lek­tu­ry roz­mowy na tem­at ksz­tał­tu przyszłego 9. Pro­gra­mu Ramowego z prof. Lucyną Woź­ni­ak, Prorek­torem ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą, opub­likowanej na łamach Biule­tynu Kra­jowego Punk­tu Kon­tak­towego Pro­gramów Badaw­czych UE.

Biule­tyn pow­stał, by przy­bliżać zagranicznej społecznoś­ci naukow­ców, przed­siębior­ców, innowa­torów pol­s­ki potenc­jał naukowy i innowa­cyjny oraz pol­skie sukcesy w pro­gramie Hory­zont 2020.

http://en.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/10/Bulletin_No_2_July.pdf

 

  • Opublikowano: 17 lipca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP