Aktualności

Profesor Robert Schwartz wygłosił wykład otwarty w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


16 grud­nia br. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi odwiedz­ił Pro­fe­sor Robert Schwartz, kierown­ik Kat­edry Der­ma­tologii w Rut­gers New Jer­sey Med­ical School, pio­nier w zakre­sie badań zespołów para­ne­o­plas­ty­cznych i nowot­worów skóry, w tym głównie mięsa­ka Kaposiego. Uczest­niczył w bada­ni­ach odkrycia pow­iąza­nia mięsa­ka Kaposiego z AIDS (KS-AIDS) oraz syn­dromem Schwartz-Burgess.

Na wykład Pro­fe­so­ra Schwartza, poświę­cony mięsakowi Kaposiego, licznie przy­byli stu­den­ci, dok­toran­ci oraz pra­cown­i­cy uczel­ni. W wydarze­niu wzięli udzi­ał także: Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą, prof. Lucy­na Woź­ni­ak, Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Wojskowej Służ­by Zdrowia, prof. Walde­mar Machała oraz kierown­ik Klini­ki Der­ma­tologii i Wen­erologii prof. Anna Woź­ni­ac­ka. Mod­er­a­torem spotka­nia była prof. Mał­gorza­ta Czyż, kierown­ik Zakładu Biologii Moleku­larnej Nowot­worów.

  • Opublikowano: 19 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP