Aktualności

Profesor Wojciech Fendler nowym Prezesem Agencji Badań Medycznych


Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że prof. dr hab. n. med. Woj­ciech Fendler wygrał konkurs na Preze­sa Agencji Badań Medy­cznych.

Poza tytułem dok­to­ra habil­i­towanego nauk medy­cznych wśród wyma­gań w ogłosze­niu na stanowisko sze­fa ABM znalazło się m.in. co najm­niej 5‑letnie doświad­cze­nie zawodowe, w tym 3‑letnie doświad­cze­nie zawodowe w zarządza­niu zasoba­mi ludzki­mi, oraz zna­jo­mość języ­ka ang­iel­skiego w stop­niu umożli­wia­ją­cym swo­bodne porozu­miewanie się, również w sprawach doty­czą­cych dzi­ałal­noś­ci badaw­c­zo-roz­wo­jowej.

Prof. Woj­ciech Fendler kieru­je Zakła­dem Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej UM. Jest również Pełnomoc­nikiem ds. Badań Klin­icznych oraz Dyrek­torem Szkoły Dok­torskiej Medy­cyny Moleku­larnej. Autor licznych prac pub­likowanych w wiodą­cych cza­sopis­mach na całym świecie. Za swo­ją dzi­ałal­ność naukową zdobył kilka­naś­cie kra­jowych nagród dla młodych naukow­ców. Jego osiąg­nię­cia zostały również dostrzeżone na are­nie między­nar­o­dowej – w 2015 roku uzyskał ISPAD-Medtron­ic Young Inves­ti­ga­tor Award przyz­nawaną dorocznie przez to między­nar­o­dowe towarzyst­wo naukowe najlep­szym młodym naukow­com w dia­betologii dziecięcej.

Pro­fe­sor Woj­ciech Fendler ksz­tał­ci przyszłych lekarzy i biotech­nologów, współko­or­dynu­je stu­dia pody­plo­mowe z biostatysty­ki. Jest Wiceprze­wod­niczą­cym Rady Naukowej Studi­um Medy­cyny Moleku­larnej, członkiem Zarzą­du Głównego Pol­skiego Towarzyst­wa Dia­beto­log­icznego, a od 2016 roku jest członkiem Akademii Młodych Uczonych Pol­skiej Akademii Nauk.

Zgod­nie z Ustawą o Agencji Badań Medy­cznych, Prezes Agencji powoły­wany jest przez Min­is­tra Zdrowia na okres 6 lat. Odpowia­da m.in. za gospo­darkę finan­sową Agencji, sprawy związane z real­iza­cją i podzi­ałem środ­ków finan­sowych na real­iza­cję pro­gramów i innych zadań Agencji oraz za zarządzanie i gospo­darowanie jej majątkiem.

Nowe­mu Preze­sowi składamy grat­u­lac­je i życzymy powodzenia

  • Opublikowano: 14 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP