Aktualności

Profesor Yigal Erlich gościem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


W piątek (6 maja) w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi goś­cił prof. Yigal Erlich – założy­ciel i prezes Yoz­ma Group, były Szef Naukowy w Min­is­terst­wie Prze­mysłu i Hand­lu Izraela. Yoz­ma Group to jeden z najwięk­szych fun­duszy ven­ture cap­i­tal pochodzą­cy z Izraela, który swo­ją dzi­ałal­ność sku­pia wokół sek­to­ra nowych tech­nologii (IT, life­science).

Gospo­darzem spotka­nia była prof. Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Nau­ki. Spotkanie doty­czyło wymi­any doświad­czeń i dobrych prak­tyk w zakre­sie pro­mocji innowacji, finan­sowa­nia o charak­terze seed i start up oraz omówienia potenc­jal­nych obszarów współpra­cy.

Prof. Yigal Erlich jest goś­ciem hon­orowym tegorocznej edy­cji Bio­Fo­rum.

CV Erlich

  • Opublikowano: 11 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP