Aktualności

Program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki wspiera także studentki


Rusza 16. edy­c­ja pro­gra­mu stype­n­di­al­nego L’Oréal Pol­s­ka Dla Kobi­et i Nau­ki. Celem pro­gra­mu jest udzie­le­nie wspar­cia finan­sowego i pro­mowanie osiąg­nięć naukowych utal­en­towanych kobi­et-naukow­ców. W tym roku o granty mogą ubie­gać się także stu­den­t­ki na etapie pra­cy mag­is­ter­skiej.

Pro­gram stype­n­di­al­ny Dla Kobi­et i Nau­ki orga­ni­zowany jest w Polsce już od 16 lat dzię­ki współpra­cy L’Oréal Pol­s­ka, Pol­skiego Komite­tu ds. UNESCO oraz Min­is­terst­wa Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego.

Każdego roku 5 utal­en­towanych kobi­et naukow­ców – dok­toran­tek i habil­i­tan­tek uzysku­je wspar­cie finan­sowe na dal­sze bada­nia oraz możli­wość ich rozpro­mowa­nia. Nagrodę przyz­na­je jury składa­jące się z 16 wybit­nych oso­bis­toś­ci naukowych reprezen­tu­ją­cych różne dyscy­pliny naukowe i ośrod­ki badaw­cze z całej Pol­s­ki, pod prze­wod­nictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.

Od 2016 roku do grona wyróżnionych dołączą także stu­den­t­ki. Nowa kat­e­go­ria ma na celu zachęce­nie młodych kobi­et już na etapie studiów do pode­j­mowa­nia prac badaw­czych i kon­tyn­uowa­nia ich na dal­szych eta­pach edukacji, przy­czy­ni­a­jąc się tym samym do roz­wo­ju nau­ki.

Okazją dla stu­den­tek do zapoz­na­nia się z pro­gramem Dla Kobi­et i Nau­ki będą spec­jalne spotka­nia z orga­ni­za­torem pro­gra­mu oraz doty­chcza­sowy­mi lau­re­atka­mi pro­gra­mu.

15 mar­ca odbędzie się spotkanie infor­ma­cyjne dla stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Spotkanie będzie mieć miejsce w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 (sala 01.11) o godzinie 12 :00.

Weźmie w nim udzi­ał lau­re­at­ka pro­gra­mu, dr Aga­ta Bielec­ka-Dąbrowa, która opowie o korzyś­ci­ach dla jej dzi­ałal­noś­ci badaw­czej, wynika­ją­cych z udzi­ału w pro­gramie. Spotkanie ma charak­ter otwarty, jego uczest­ni­cy będą mieli okazję poroz­maw­iać z zapros­zonym goś­ciem i uzyskać bardziej szczegółowe infor­ma­c­je o pro­gramie i zasadach zgłoszeń.

Więcej infor­ma­cji…

plakat loreal

  • Opublikowano: 11 marca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP