Aktualności

Program mentoringowy Lean in STEM z udziałem prof. Lucyny Woźniak


Miło nam poin­for­mować, że prof. Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą UM w Łodzi dołączyła do grona men­torek III edy­cji pro­gra­mu men­toringowego Lean in STEM. Pro­gram Lean in STEM adresowany jest do stu­den­tek i absol­wen­tek wydzi­ałów tech­nicznych i ścisłych oraz dla dok­toran­tek z politech­nik, uczel­ni biz­ne­sowych i medy­cznych, które planu­ją kari­erę w obszarze STEM (Sci­ence, Tech­nol­o­gy, Engi­neer­ing, Math­e­mat­ics).

Wśród men­torek tegorocznej edy­cji nalazły się 52 niezwykłe kobi­ety, które osiągnęły niek­wes­t­ionowane sukcesy w dziedz­i­nach, które reprezen­tu­ją. Pomysło­daw­cy pro­jek­tu zapro­ponowali uczest­niczkom następu­jące obszary roz­wo­ju:

  • Przy­wództ­wo i kari­era zarząd­cza
  • Tajem­nice kari­ery w glob­al­nej kor­po­racji i pro­ce­sie pro­duk­cyjnym
  • Chcę mieć start-up
  • Chcę dzi­ałać w kon­tekś­cie glob­al­nym
  • Kari­era naukowa i aka­demic­ka,
  • Nau­ka w kon­tekś­cie pop­u­laryza­cji
  • Umiejęt­noś­ci miękkie w tech­nolo­giach i nauce.

Orga­ni­za­torem pro­gra­mu jest Fun­dac­ja Eduka­cyj­na Per­spek­ty­wy we współpra­cy z part­nera­mi tech­no­log­iczny­mi, tj. 3M, BCG, Bosch, Cemex, Intel, P&G, Siemens, Schnei­der Elec­tric.

Dodatkowe infor­ma­c­je na tem­at men­torek oraz pro­gra­mu men­toringowego zna­j­du­ją się na stron­ie:

www.leaninstem.pl

  • Opublikowano: 25 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP