Aktualności

Szpital WAM z nowym programem wykrywania RZS – chorzy w ciągu 2 tygodni trafią pod opiekę specjalisty reumatologa


Reuma­toidalne zapale­nie stawów (RZS) myl­nie kojar­zone jest z chorobą ludzi starszych, w rzeczy­wis­toś­ci jed­nak nawet 1 na 100 osób w wieku pro­duk­cyjnym może na nie zachorować. Dzię­ki staran­iom Klini­ki Reuma­tologii Uni­w­er­syteck­iego Szpi­ta­la Klin­icznego im. WAM, pow­stało „Region­alne Cen­trum Wczes­nej Diag­nos­ty­ki Reuma­to­log­icznej”, dotowane z fun­duszy UE. Pon­ad 2,5 tys. pac­jen­tów z RZS otrzy­ma szy­bką diag­nozę i wspar­cie w lecze­niu.

Celem pro­jek­tu jest opra­cow­anie oraz wdroże­nie pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­cznego i wczes­nej diag­nos­ty­ki dla pac­jen­tów z reuma­toidal­nym zapale­niem stawów. Chorzy z pode­jrze­niem RZS będą kierowani w ciągu dwóch tygod­ni z jed­nej z 60 współpracu­ją­cych Porad­ni POZ do Region­al­nego Cen­trum Wczes­nej Diag­nos­ty­ki Reuma­to­log­icznej przy Klin­ice Reuma­tologii (ul. Pieniny 30 w Łodzi), gdzie bez koniecznoś­ci hos­pi­tal­iza­cji, na pod­staw­ie szeregu badań wykony­wanych przez spec­jal­istę reuma­tolo­ga zostanie postaw­ione rozpoz­nanie, udzielone wspar­cie emocjon­alne i psy­cho­log­iczne oraz włąc­zone stosowne lecze­nie.

“Dzię­ki współpra­cy z Porozu­mie­niem Łódzkim zrzesza­ją­cym lekarzy POZ, mamy nadzieję dotrzeć również do sze­rok­iego grona kolegów, którzy stanow­ią pier­wszą lin­ię wykry­wa­nia RZS. Sza­cu­je się, że tylko 30% pac­jen­tów jest trafnie kierowanych do lekarza reuma­tolo­ga. Pod­niesie­nie wiedzy i umiejęt­noś­ci prak­ty­cznych lekarzy POZ powin­no skutkować pod­wyższe­niem tego wskaźni­ka do ok. 50%. Dlat­ego jed­nym z ele­men­tów naszej ofer­ty eduka­cyjnej jest plat­for­ma eduka­cyjno-szkole­niowa, dostęp­na dla lekarzy, którzy chcą zwięk­szyć zakres swo­jej wiedzy o RZS” – mówi dr hab. n. med. Joan­na Makows­ka.

Poza wspom­ni­any­mi rozwiąza­ni­a­mi pro­gram zakła­da także orga­ni­za­cję szkoleń i warsz­tatów mają­cych na celu zwięk­sze­nie świado­moś­ci lekarzy nt. chorób reuma­to­log­icznych, ich wykry­wa­nia i leczenia.

Pier­wsze takie szkole­nie odbędzie się w dni­ach 09–10.12.2017 w Rzgowie, udzi­ał w nim weźmie pon­ad 120 lekarzy i pielęg­niarek pracu­ją­cych na co dzień w porad­ni­ach POZ. Jed­nym z Goś­ci spec­jal­nych spotka­nia będzie prof. nadzw. dr hab. n med. Bry­gi­da Kwiatkows­ka – Prze­wod­niczą­ca Nar­o­dowej Rady Reuma­tologii; Kierown­ik Klini­ki Wczes­nego Zapale­nia Stawów; Dyrek­tor ds. Klin­icznych Nar­o­dowego Insty­tu­tu Geri­atrii, Reuma­tologii i Reha­bil­i­tacji im. prof. dr hab. med. Eleono­ry Reich­er.

Trzec­im filarem pro­jek­tu „Region­alne Cen­trum Wczes­nej Diag­nos­ty­ki Reuma­to­log­icznej” jest pod­nosze­nie świado­moś­ci społeczeńst­wa w zakre­sie chorób zapal­nych stawów – ten cel będzie real­i­zowany poprzez cykl spotkań dedykowanych pac­jen­tom, doty­czyć one będą doradzt­wa zawodowego, redukcji stre­su, radzenia sobie z bólem przewlekłym oraz pro­mocję wiedzy na tem­at pod­sta­wowych zapaleń stawów w formie kam­panii eduka­cyjnej. Głównym part­nerem tego zada­nia jest Sto­warzysze­nie Pomo­cy Chorym na Ast­mę.

Pro­jekt real­i­zowany będzie na tere­nie wojew­ództw łódzkiego, mazowieck­iego i śląskiego. Sza­cu­je się, iż w cza­sie trwa­nia pro­jek­tu przeszkolonych zostanie około 300 pra­cown­ików POZ, a prze­badanych nawet 2600 osób z objawa­mi zapale­nia stawów.

Umowa o dofi­nan­sowanie została pod­pisana 15 wrześ­nia 2017 r. Pro­jekt „Region­alne Cen­trum Wczes­nej Diag­nos­ty­ki Reuma­to­log­icznej” nr POWR.05.01.00–00-0014/17 będzie real­i­zowany w lat­ach 2017–2020. Środ­ki pochodzą z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój.

  • Opublikowano: 5 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP