Aktualności

Program START 2024


Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że dwo­je naukow­ców z Zakładu Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej — lek. Zuzan­na Now­ic­ka  i lek. Arka­diusz Micha­lak zostało lau­re­ata­mi 32. konkur­su w pro­gramie START Fun­dacji na rzecz Nau­ki Pol­skiej.

Pro­gram START jest najs­tarszym w Polsce pro­gramem stype­n­di­al­nym dla najz­dol­niejszych młodych naukow­ców reprezen­tu­ją­cych wszys­tkie dziedziny nau­ki. Jego celem jest wspieranie wybit­nych młodych uczonych i zachę­canie ich do dal­szego roz­wo­ju naukowego.

Stype­ndyś­ci i stype­ndys­t­ki pro­gra­mu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkur­su, w którym oce­ni­ana jest jakość ich doty­chcza­sowego dorobku naukowego.

Stu najlep­szych, którzy otrzy­ma­ją roczne stype­ndi­um w wysokoś­ci 30 tys. zł. zostało wyło­nionych z grupy 641 kandy­datów.

Od roku 1993 FNP nagrodz­iła 3 500 osób i przyz­nała 4 136 stype­ndiów w łącznej wysokoś­ci pon­ad 96,5 mln zł.

Wszys­tkim nagrod­zonym serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów naukowych.

Więcej infor­ma­cji: https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2024-rozstrzygniety/

Peł­na lista lau­re­atek i lau­re­atów: https://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2024/

 

  • Opublikowano: 13 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP