Aktualności

Program stypendialny “Młodzi w Łodzi”


grafika2

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi po raz kole­jny bierze udzi­ał w pro­gramie stype­n­di­al­nym “Młodzi w Łodzi”. W tym roku ufun­dowal­iśmy dwa miejs­ca w domu stu­denckim dla stu­den­ta drugiego roku, który studi­u­je na:

  • kierunku pielęg­niarst­wo na stu­di­ach pier­wszego stop­nia na Wydziale Nauk o Zdrow­iu
  • kierunku lekarskim Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego

Zaprasza­my najlep­szych stu­den­tów do składa­nia aplikacji. Ter­min zgłasza­nia upły­wa 21 październi­ka.

Szczegóły na stron­ie: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/

  • Opublikowano: 3 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP