Aktualności

Program stypendialny „Młodzi w Łodzi”


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi po raz kole­jny bierze udzi­ał w pro­gramie stype­n­di­al­nym „Młodzi w Łodzi”. W tym roku ufun­dowal­iśmy możli­wość nau­ki języ­ka hisz­pańskiego dla 10 osób.

Zaprasza­my najlep­szych stu­den­tów do składa­nia aplikacji. Ter­min zgłasza­nia upły­wa 26 październi­ka.

Szczegóły na stron­ie: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/

  • Opublikowano: 2 października 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP