Aktualności

Projekt BRaIn uzyskał dofinansowanie – nowoczesne laboratoria biomedyczne powstaną w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi rozbudu­je kam­pus o nowoczesne lab­o­ra­to­ria bio­m­e­dy­czne, dzię­ki fun­dus­zom pozyskanym w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Łódzkiego na lata 2014–2020. Pro­jekt Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi pn. „Bada­nia Rozwój Innowa­cyjność w łódzkim kam­pusie bio­m­e­dy­cyny i far­ma­cji (BRaIn)” uzyskał dofi­nan­sowanie w ramach Osi pri­o­ry­te­towej I: Bada­nia, rozwój i komer­c­jal­iza­c­ja wiedzy Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Łódzkiego na lata 2014–2020. Całkow­ity koszt przed­sięwz­ię­cia to pon­ad 63,3 mln zł.

19 kwiet­nia 2018 r. odbył się brief­ing pra­sowy z udzi­ałem Witol­da Stęp­nia, Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego, prof. Lucyny Woź­ni­ak, Prorek­to­ra ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagr­nicą oraz dr hab. Agniesz­ki Pias­towskiej-Ciesiel­skiej, koor­dy­na­to­ra pro­jek­tu BRaIn, na którym przed­staw­iono założe­nia i cele przed­sięwz­ię­cia.

Celem pro­jek­tu jest inten­sy­fikac­ja współpra­cy jed­nos­tek naukowo-badaw­czych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, a co za tym idzie budowanie inter­dyscy­pli­narnych zespołów badaw­czych. BRaIn real­i­zowany będzie w kam­pusie Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego (CKD) oraz przy Muszyńskiego 1. W ramach pro­jek­tu pow­stanie jeden nowy obiekt o powierzch­ni pon­ad 5000 m², a dwa pozostałe zostaną wyre­mon­towane i zaadop­towane na potrze­by przed­sięwz­ię­cia. Nowa infra­struk­tu­ra, ale przede wszys­tkim inte­grac­ja i koor­dy­nac­ja wysiłków badaw­czych, zarówno w kam­pusie BRaIn, jak i  w kam­pusie CKD, zapewni nową jakość badań naukowych. Ist­nieją­ca i rozwi­ja­ją­ca się w kam­pusie CKD infra­struk­tu­ra, tj. porad­nie, szpi­tal, ośrodek naukowo-dydak­ty­czny, to ważne czyn­ni­ki warunk­u­jące nie tylko powodze­nie pro­jek­tu, ale także jego efek­ty­wniejszą real­iza­cję. Zdaniem pomysło­daw­ców inic­jaty­wy kam­pus BRaIn będzie przestrzenią — swoistym „poligonem” do testowa­nia innowacji orga­ni­za­cyjnych, tech­no­log­icznych czy pro­jek­towa­nia badań klin­icznych.

 

PROJEKT BRaIn:

Pro­jekt finan­sowany w ramach Osi pri­o­ry­te­towej I: Bada­nia, rozwój i komer­c­jal­iza­c­ja wiedzy Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Łódzkiego na lata 2014–2020

Okres real­iza­cji Pro­jek­tu:

1 wrześ­nia 2018 r.30 listopa­da 2021 r.

Wartość pro­jek­tu i źródła finan­sowa­nia:

  • Całkowi­ta wartość pro­jek­tu: 63,3 mln zł.
  • Wkład włas­ny Uczel­ni: 13,3 mln zł.
  • Dofi­nan­sowanie ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego (współ­fi­nan­sowanie UE) w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego na lata 2014 – 2020: 38,3 mln zł.

 

  • Opublikowano: 19 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP