Aktualności

Projekt FARM@BIO


ue

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi rozpoczął real­iza­cję pro­jek­tu

FARM@BIO — zin­te­growany sys­tem roz­wo­ju kom­pe­tencji stu­den­tów Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego oraz Wydzi­ału Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w odpowiedzi na potrze­by społeczeńst­wa, rynku pra­cy oraz gospo­dar­ki opartej na wiedzy” współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej – Europe­js­ki Fun­dusz Społeczny w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza, Edukac­ja, Rozwój

Celem głównym pro­jek­tu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji stu­den­tów Wydzi­ałów Far­ma­ceu­ty­cznego oraz Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego poprzez stworze­nie zin­te­growanych sys­temów roz­wo­ju kom­pe­tencji na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi(UM).

W ramach pro­jek­tu real­i­zowane będą:

  • szkole­nia,
  • warsz­taty,
  • zaję­cia pro­jek­towe,
  • wiz­y­ty studyjne u pra­co­daw­ców,
  • zaję­cia real­i­zowane z kra­jowym i zagranicznym otocze­niem biz­ne­su.

Wszys­tkie real­i­zowane w ramach pro­jek­tu dzi­ała­nia są bezpłatne.

Zachę­camy stu­den­tów wyżej wymienionych Wydzi­ałów do kon­tak­tu z koor­dy­na­tora­mi wydzi­ałowy­mi:

  • dr hab. n.farm.prof. nadzw. Ewą Bal­cer­czak (Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny)
  • dr n.med. Pauliną Hej­duk (Wydzi­ał Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego)

Więcej infor­ma­cji: farmabio.umed.pl

 

  • Opublikowano: 20 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP