Aktualności

Projekt First TEAM dla naukowca z UM w Łodzi


Fun­dac­ja na Rzecz Nau­ki Pol­skiej ogłosiła wyni­ki drugiego naboru konkur­su First TEAM wyła­ni­a­jąc sied­miu lau­re­atów.

Dr hab. Woj­ciech Fendler otrzy­mał dofi­nan­sowanie ze środ­ków FNP w wysokoś­ci 2 mln zło­tych na pro­jekt Pre­dic­tive Bio­mark­ers of Radi­a­tion Tox­i­c­i­ty (PBR­Tox) w ramach którego poszuki­wać będzie narzędzi pozwala­ją­cych na per­son­al­iza­cję radioter­apii poprzez zmniejsze­nie ryzy­ka powikłań. W bada­ni­ach zostaną wyko­rzys­tane narzędzia biologii moleku­larnej, bioin­for­maty­ki i biostatysty­ki w których spec­jal­izu­je się zespół Zakładu Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej lau­re­a­ta pro­jek­tu. Badanie będzie real­i­zowane we współpra­cy z zespołem prof. Dipan­jana Chowd­hury z Dana Far­ber Can­cer Insti­tute w Bostonie.

Konkurs First TEAM jest dedykowany dla naukow­ców do 5 lat po dok­tora­cie i ma na celu tworze­nie lub kon­tynu­ację dzi­ałań pro­mocję najlep­szych zespołów naukowych kierowanych przez pol­s­kich lub zagranicznych naukow­ców. Pro­jek­ty First TEAM są współ­fi­nan­sowane ze środ­ków Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Inteligent­ny Rozwój.

Więcej infor­ma­cji: http://www.fnp.org.pl/grantobiorcy-first-team-konkurs-22016/

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

 

ue-fnp

  • Opublikowano: 28 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP