Aktualności

Projekt programu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wśród najwyżej ocenionych w konkursie


Rozstrzyg­nię­to konkurs na Ksz­tałce­nie pody­plo­mowe pielęg­niarek i położnych w obszarach związanych z potrze­ba­mi epi­demi­o­log­iczno — demograficzny­mi.

Wśród 27 wybranych do dofi­nan­sowa­nia pro­jek­tów, jed­nym z najwyżej oce­nionych (5. miejsce) jest złożony przez Naszą Uczel­nię pro­jekt: Nowe cza­sy, nowe kom­pe­tenc­je — unika­towy pro­gram ksz­tałce­nia pody­plo­mowego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi dla pielęg­niarek i położnych  w odpowiedzi na potrze­by epi­demi­o­log­iczno- demograficzne.

Kwo­ta dofi­nan­sowa­nia  pro­jek­tu do blisko 2 mln zło­tych.

Lista rankingowa na stron­ie: http://bit.ly/1qzVvhr

  • Opublikowano: 11 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP