Aktualności

Projekt w programie TEAM


ue

Od grud­nia 2016 roku Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi real­izu­je pro­jekt “Dual puri­nore­cep­tor — depen­dent approach to pre­vent throm­boem­bol­ic events depen­dent on blood platelets and endothe­li­um — approach­es based on ani­mal and cel­lu­lar mod­els” w Pro­gramie TEAM, będą­cym  Pro­jek­tem grantowym Fun­dacji na rzecz Nau­ki Pol­skiej; numer umowy TEAM/2016–1/8 z dnia 28.11.2016 r.

Tytuł pro­jek­tu:
Dual puri­nore­cep­tor-depen­dent approach to pre­vent throm­boem­bol­ic events depen­dent on blood platelets and endothe­li­um – approach­es based on ani­mal and cel­lu­lar mod­els (Strate­gia dwu­torowej, zależnej od  purynore­cep­torów, mod­u­lacji aktywacji i reak­ty­wnoś­ci płytek krwi do ogranicza­nia ryzy­ka zatorowoś­ci naczyń krwionośnych, zależnego od płytek krwi i śród­błon­ka naczyniowego  — bada­nia z wyko­rzys­taniem mod­eli komórkowych i zwierzę­cych)

Kierown­ik pro­jek­tu: Prof. dr hab. Cezary Watała

Wartość pro­jek­tu: 3 500 000 zł

Opis pro­jek­tu:
Celem pro­jek­tu jest stworze­nie nowej kon­cepcji obe­jś­cia opornoś­ci na niek­tóre leki prze­ci­w­płytkowe. Kon­cepc­ja ta ma pole­gać na dzi­ała­niu na dwie różne grupy recep­torów puryn­er­gicznych. Na początku real­iza­cji pro­jek­tu, w bada­ni­ach in vit­ro, zostaną wyło­nione związ­ki o najwięk­szej akty­wnoś­ci bio­log­icznej. Zostaną one  następ­nie pod­dane bardziej szczegółowej charak­terystyce w kole­jnych eta­pach zakońc­zonych bada­ni­a­mi in vivo u zwierząt doświad­cal­nych. W pro­jek­cie będą wyko­rzysty­wane pod­sta­wowe tech­ni­ki biologii moleku­larnej oraz zaawan­sowane bada­nia z wyko­rzys­taniem mod­eli zwierzę­cych. Pro­jekt jest real­i­zowany w okre­sie od grud­nia 2016 do listopa­da 2019 roku. W tym cza­sie, w pro­jek­cie zostanie nowoza­trud­nionych 7 naukow­ców. Część zadań będzie wykony­wana we współpra­cy z badacza­mi z placówek zagranicznych. Młodzi naukow­cy real­izu­ją­cy pro­jekt będą mieli możli­wość odby­cia szkoleń, a także krót­kich staży badaw­czych w insty­tuc­jach part­nerów zagranicznych.

 

  • Opublikowano: 27 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP