Aktualności

Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej w Uniwersytecie Medycznym


6 mar­ca w Rek­tora­cie odbyło się spotkanie Władz Uczel­ni z Przed­staw­iciela­mi Min­is­terst­wa Obrony Nar­o­dowej.

Tem­atem dyskusji była przyszłość wojskowego ksz­tałce­nia medy­cznego w naszym mieś­cie.

W spotka­niu uczest­niczyli: Pod­sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Obrony Nar­o­dowej, prof. Woj­ciech Fałkows­ki, Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Wojskowej Służ­by Zdrowia w Min­is­terst­wie Obrony Nar­o­dowej, gen. bryg. dr n. med. Stanisław Żmu­da  oraz jego zastęp­ca, Jarosław Wój­tow­icz, a także Komen­dant Wojskowego Cen­trum Ksz­tałce­nia Medy­cznego, płk. lek Zbig­niew Aszkielaniec.

Władze Uczel­ni reprezen­towali: Rek­tor, prof. Radzisław Kordek, Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Wojskowej Służ­by Zdrowia, prof. Walde­mar Machała, Dziekan Wydzi­ału Wojskowo — Lekarskiego, prof. Jurek Olszews­ki oraz Kan­clerz, dr Jacek Grabows­ki.


IMG_5591  

  • Opublikowano: 13 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP