Aktualności

Przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego na Liście 100 „Pulsu Medycyny”


Po raz 15. redakc­ja „Pul­su Medy­cyny” opub­likowała listę 100 najbardziej wpły­wowych osób w ochronie zdrowia. Miło nam poin­for­mować, że wśród lau­re­atów tego prestiżowego zestaw­ienia (w kat­e­gorii medy­cy­na) znalazło się dziesię­ciu pra­cown­ików Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi:

 

Prof. Piotr Kuna

Prof. Maciej Banach

Prof. Jacek Fijuth

Prof. Woj­ciech Fendler

Prof. Maria Respon­dek-Liber­s­ka

Prof. Prze­mysław Kar­das 

Prof. Adam Dzi­ki

Prof. Woj­ciech Dry­gas

Prof. Andrzej Lewińs­ki 

Prof. Woj­ciech Mły­nars­ki

 

Wszys­tkim lau­re­atom serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.

 

Lista Stu pow­sta­je raz w roku i stanowi pod­sumowanie wydarzeń w medy­cynie i ochronie zdrowia, które dokony­wały się na przestrzeni ostat­nich 12 miesię­cy. Członkowie jury dokonu­ją oce­ny dokon­ań danej oso­by w ciągu roku oraz jej pozy­ty­wnego wpły­wu na rozwój medy­cyny i zmi­an w sys­temie ochrony zdrowia. Pod­stawę oce­ny stanow­ią osiąg­nię­cia i doko­na­nia, rep­utac­ja zawodowa i wpły­wy w środowisku oraz siła pub­licznego odd­zi­ały­wa­nia.

Wyboru oso­bis­toś­ci, które zna­jdą się w rankingu, dokonu­je jury złożone z ekspertów powołanych przez redakcję „Pul­su Medy­cyny”.

  • Opublikowano: 19 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP