Aktualności

Przedstawicielki UMED‑u laureatkami 16. edycji programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki


Miło nam poin­for­mować, że dr Katarzy­na Gach-Janczak z Zakładu Chemii Bimoleku­larnej oraz Aga­ta Jar­muż, stu­den­t­ka Wydzi­ału Lekarskiego zostały lau­re­atka­mi 16. edy­cji pro­gra­mu L’Oréal Pol­s­ka Dla Kobi­et i Nau­ki. Sukces naszych młodych badaczek jest tym więk­szy, że po raz pier­wszy w his­torii konkur­su jury nagrodz­iło mag­is­tran­tkę, doce­ni­a­jąc jej zaan­gażowanie oraz chęć real­iza­cji badań naukowych na wczes­nych eta­pach edukacji.

Gala wręczenia nagród odbyła się 24 listopa­da w Warsza­w­ie. Uroczys­tość zgro­madz­iła wybitne oso­bis­toś­ci świa­ta nau­ki, poli­ty­ki i biz­ne­su.

Nagrody w ramach pro­gra­mu L’Oréal Pol­s­ka Dla Kobi­et i Nau­ki, adresowane do pol­s­kich kobi­et, które prowadzą bada­nia z zakre­su sze­roko poję­tych nauk o życiu, m.in. medy­cyny, biologii, chemii czy biotech­nologii, przyz­nano po raz szes­nasty. Decyzję o przyz­na­niu wyróżnień pode­j­mu­je Jury pod prze­wod­nictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, składa­jące się z wybit­nych naukow­ców, reprezen­tu­ją­cych różne dyscy­pliny naukowe i ośrod­ki badaw­cze. Pro­gram orga­ni­zowany jest we współpra­cy L’Oréal Pol­s­ka oraz Pol­skiego Komite­tu do spraw UNESCO i Min­is­terst­wa Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego. Poza otrzy­maniem stype­ndiów, pro­gram daje możli­wość zaprezen­towa­nia swoich osiąg­nięć naukowych i zapew­nia sze­roką pro­mocję prowad­zonych przez lau­re­at­ki badań wśród społeczeńst­wa.

image1 

  • Opublikowano: 25 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP