Aktualności

Przełom dla uczelni wyższych w negocjacjach w sprawie Brexitu


Szanowni Państ­wo,

uprze­jmie infor­mu­je­my, że wynik ref­er­en­dum doty­czącego opuszczenia przez Wielką Bry­tanię Unii Europe­jskiej nie oznacza automaty­cznego zakończenia wszys­t­kich pro­jek­tów eduka­cyjnych real­i­zowanych wspól­nie z bry­tyjskim part­nerem. Wiel­ka Bry­ta­nia będzie nadal częś­cią pro­jek­tów Hori­zon 2020 oraz Eras­mus+.

Rząd bry­tyjs­ki oraz negoc­ja­torzy UE porozu­mieli się w fazie pier­wszej rozmów co do udzi­ału Wielkiej Bry­tanii w pro­gra­mach uni­jnych, finan­sowanych z budże­tu 2014–2020, aż do ich zakończenia.

Oznacza to, że bry­tyjskie uczel­nie, stu­den­ci oraz badacze będą nadal mogli uczest­niczyć w pro­gra­mach takich jak Hori­zon 2020 czy Eras­mus+. Porozu­mie­nie zapew­nia także, że 46 tys. uni­jnych naukow­ców będzie mogło pozostać na tere­nie Wielkiej Bry­tanii bezter­mi­nowo.

  • Opublikowano: 13 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP